Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Niech Bóg chroni nas od nienawiści i przemocy

ks. bp Wiesław Śmigiel

Bez wzglę­du na nasze poglą­dy, opcje poli­tycz­ne, pre­fe­ren­cje, wybor­cze zamor­do­wa­no nasze­go bra­ta, dla­te­go gro­ma­dzi­my się dziś w toruń­skiej kate­drze z potrze­by ser­ca, aby pro­sić Boga o życie wiecz­ne dla śp. Paw­ła Ada­mo­wi­cza. Modli­my się rów­nież o siły i pokój ser­ca dla rodzi­ny, przy­ja­ciół, zna­jo­mych pana pre­zy­den­ta. Przy­cho­dzi­my tak­że, by modlić się w inten­cji nas wszyst­kich. Pro­si­my dziś Boga, aby chro­nił nas od nie­na­wi­ści i prze­mo­cy oraz o to, by nasze myśli i sło­wa chro­nił od nie­na­wi­ści skie­ro­wa­nej prze­ciw­ko dru­gie­mu czło­wie­ko­wi. Zabój­stwo jest tak ogrom­nym grze­chem i złem, że może obu­dzić w czło­wie­ku złość, a nawet nie­na­wiść. (…) Doświad­cze­nie zła budzi potrze­bę wymie­rze­nia spra­wie­dli­wo­ści i zna­le­zie­nia win­nych, nie moż­na zatra­cić się w złu. Pamię­taj­my, że zło zwal­cza­ne złem rodzi jesz­cze więk­sze zło. Spi­ra­lę zła moż­na prze­rwać tyl­ko przez dobro. Innej dro­gi nie ma. (…) Jezus wzy­wa każ­de­go z nas do czuj­no­ści, byśmy nie dali się wcią­gnąć w świat nie­na­wi­ści, prze­mo­cy i bra­ku sza­cun­ku dla dru­gie­go czło­wie­ka. Nie wol­no zapo­mi­nać, że cel nie uświę­ca środ­ków. W prze­ciw­nym wypad­ku już tyl­ko krok do pogar­dy wzglę­dem dru­gie­go czło­wie­ka i naj­wyż­szych war­to­ści. Nie wol­no nam tego, co nie­nor­mal­ne, uzna­wać za nor­mal­ność. Przyj­rzyj­my się sobie samym. – Czy nie pozwa­la­my na poni­ża­nie innych? Czy nie przy­zwa­la­my zbyt łatwo, czy nie przy­zwy­cza­ja­my się do hej­tu, fake new­sów, obraź­li­wych haseł, poni­ża­nia w Inter­ne­cie? Dla nas nie może to być codzien­ność i nor­mal­ność. Nic nie uspra­wie­dli­wia zła, prze­mo­cy i nie­na­wi­ści. Dobry Boże, otocz swo­im płasz­czem nasze­go bra­ta i daj mu życie wiecz­ne, a nas chroń od nie­na­wi­ści i prze­mo­cy.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w inten­cji zmar­łe­go pre­zy­den­ta Gdań­ska Paw­ła Ada­mo­wi­cza w toruń­skiej kate­drze, 15 I 2019 r.

ks. bp Wie­sław Śmi­giel
Biskup Toruń­ski