Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nigdy jeden przeciw drugiemu

Co osta­tecz­nie weź­mie górę – sens czy bez­sens, życie czy śmierć, zwłasz­cza że sto­imy wciąż przed wiel­ki­mi nie­wia­do­my­mi, jaki­mi są codzien­ne ludo­bój­stwa, choć­by w Syrii. (…) Pan Bóg posta­wił mia­rę złu poprzez krzyż swo­je­go Syna. Zło nigdy nie będzie osta­tecz­nie zwy­cię­skie. Ale dopó­ki toczy się histo­ria ludzi, czło­wiek w imię wol­no­ści będzie sta­wał w miej­sce Boga, decy­du­jąc o tym kto ma żyć, a kto ma zgi­nąć. Być chrze­ści­ja­ni­nem to uwie­rzyć, że Bóg w Chry­stu­sie ukrzy­żo­wa­nym i zmar­twych­wsta­łym dał swo­ją odpo­wiedź. (…) Bene­dykt XVI wypo­wie­dział w Bun­de­sta­gu 22 wrze­śnia 2011 r. takie sło­wa: „Na pod­sta­wie prze­ko­na­nia o ist­nie­niu Boga Stwór­cy roz­wi­nię­to ideę praw czło­wie­ka, ideę rów­no­ści wszyst­kich ludzi wobec pra­wa, rozu­mie­nie nie­na­ru­szal­no­ści god­no­ści ludz­kiej w każ­dej poje­dyn­czej oso­bie oraz świa­do­mość odpo­wie­dzial­no­ści ludzi za ich dzia­ła­nie”. Igno­ro­wa­nie tej praw­dy nie tyl­ko przy­nio­sło dra­ma­ty ludo­bój­stwa sys­te­mów tota­li­tar­nych naro­do­we­go socja­li­zmu wobec Nie­miec i bol­sze­wic­kie­go wobec Pol­ski i naro­dów Euro­py, ale wciąż uka­zu­je zagro­że­nie, że histo­ria może pły­nąć znów wbrew prą­do­wi sumień. Pycha wła­dzy jest zawsze wiru­sem depra­wu­ją­cym rozum i czy­nią­cym go śle­pym wobec dobra i daru poko­ju dla ludzi. (…) Czy trze­ba mówić o woj­nie i dra­ma­cie tego mia­sta i ludzi sprzed 80 lat, sko­ro wyro­sło już trze­cie poko­le­nie ludzi, dla któ­rych ono jest tyl­ko histo­rią? – Trze­ba! Powiem wię­cej, to jest koniecz­ność i obo­wią­zek, aby była pamięć i prze­stro­ga. Nigdy jeden prze­ciw dru­gie­mu. Nigdy wię­cej woj­ny.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Wie­lu­niu w 80. rocz­ni­cę wybu­chu II woj­ny świa­to­wej, 1 IX 2019 r.

ks. abp Wacław Depo
Metro­po­li­ta Czę­sto­chow­ski