Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

O nas

Tygo­dnik Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” w stycz­niu 2019 roz­po­czął dwu­dzie­sty ósmy rok uka­zy­wa­nia się. Pierw­szy numer Czy­tel­ni­cy otrzy­ma­li 5.01.1992 r. Od począt­ku 1996 r., tygo­dnik jest boga­to ilu­stro­wa­ny kolo­ro­wy­mi foto­gra­fia­mi i zawie­ra 32 stro­ny dru­ku.

Tre­ścią arty­ku­łów jest sze­ro­ko poję­ta pro­ble­ma­ty­ka chrze­ści­jań­skie­go i patrio­tycz­ne­go wycho­wa­nia w rodzi­nie. Są one prze­zna­czo­ne zarów­no dla rodzi­ców, jak i mło­de­go poko­le­nia. Podej­mo­wa­ne są waż­ne spra­wy doty­czą­ce życia Kościo­ła i naszej Ojczy­zny zarów­no od stro­ny histo­rycz­nej, jak i spraw bie­żą­cych.

Uzu­peł­nie­nie sta­no­wią wia­do­mo­ści kościel­ne (lokal­ne, kra­jo­we, świa­to­we) oraz poli­tycz­no-spo­łecz­ne.

Tygo­dnik ma peł­ną apro­ba­tę władz kościel­nych (w skład Redak­cji wcho­dzi dwóch księ­ży asy­sten­tów).