Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Obowiązek chrześcijańskiego życia

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Mary­ja nadal peł­ni swą macie­rzyń­ską funk­cję w Koście­le naszych cza­sów. Nie współ­za­wod­ni­czy Ona z Duchem Świę­tym, prze­ciw­nie, to Duch Świę­ty pro­si Ją o macie­rzyń­ską współ­pra­cę z Nim. (…)  Być napeł­nio­nym Duchem Świę­tym, to zna­czy być napeł­nio­nym Chry­stu­sem, bo Duch Świę­ty nie przy­no­si nowych tre­ści, tyl­ko spra­wia, że to co było gdzieś na zewnątrz nas, to co sta­ło się przed tysią­ca­mi lat, nagle sta­je się obec­ne, jest żywe w nas. Jeśli we mnie miesz­ka Chry­stus, a ja miesz­kam w Chry­stu­sie, to zna­czy że ja zaczy­nam myśleć tak jak myśli Chry­stus, zaczy­nam tak postę­po­wać jak postę­po­wał Chry­stus. (…) W nowe cza­sy chce­my iść „w mocy Boże­go Ducha”, tzn. w każ­dej chwi­li, w każ­dej sytu­acji pod­da­ni kie­row­nic­twu Chry­stu­sa i Jego Ducha, ponie­waż dzię­ki Ducho­wi Świę­te­mu żyje i dzia­ła Kościół. Wszyst­kie dzia­ła­nia Kościo­ła, któ­rych celem jest uświę­ce­nie czło­wie­ka, doko­nu­ją się mocą Ducha Świę­te­go. (…) W mocy Boże­go Ducha doko­nu­je się gło­sze­nie Dobrej Nowi­ny tak sło­wem, jak i poprzez świa­dec­two życia. Dla­te­go publicz­ne przy­zna­nie się do Chry­stu­sa, a takim jest uczest­nic­two w piel­grzym­ce na Jasną Górę, nie jest jakimś dodat­kiem, ale obo­wiąz­kiem życia chrze­ści­jań­skie­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas pod­czas Mszy św. w poznań­skiej kate­drze na roz­po­czę­cie 85. Pie­szej Poznań­skiej Piel­grzym­ki na Jasną Górę, 7 VII 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski