Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Obowiązek radości w wierze

Radość Wiary

Na przy­stan­ku sto­ją lice­ali­ści. Roz­ma­wia­ją o wie­rze. Jed­na z dziew­cząt mówi poważ­nie: – Ja to bym chcia­ła być wie­rzą­ca, ale tak, jak nasza kate­chet­ka, a nie jak moja bab­cia! – Cze­mu? – Bo sio­stra Beata jest zawsze pogod­na, a jak bab­cia mówi o wie­rze, to ma minę męczen­ni­cy przed ścię­ciem, a jak się modli, to ter­ro­ry­zu­je rodzi­nę!

 Radość wia­ry

Radość naszej wia­ry wyni­ka w spo­sób jed­no­znacz­ny z tego, że Pan Bóg kocha każ­de­go czło­wie­ka, powo­łał go do życia i prze­zna­czył do wiecz­ne­go szczę­ścia u Jego boku. Piotr, Jakub i Jan po doświad­cze­niu na Górze Prze­mie­nie­nia byli wpa­trze­ni w Jezu­sa, poza Nim nie widzie­li świa­ta, wszyst­ko inne wobec Jego Oso­by stra­ci­ło war­tość. Z nie­chę­cią wró­ci­li do świa­ta, ale już wie­dzie­li „jaki smak” mają Chry­stu­so­we Obiet­ni­ce. Radość wia­ry, któ­ra pole­ga na świa­do­mo­ści celu życia, moż­na prze­ży­wać wśród utra­pień, a nawet każ­dy cię­żar – zjed­no­czo­ny z Męką Jezu­sa – przy­bli­ża nas do rado­ści wiecz­nej.

Ludzie peł­ni rado­ści

Świę­ty Paweł Apo­stoł napi­sał:

Raduj­cie się zawsze w Panu; jesz­cze raz powta­rzam: raduj­cie się! Niech będzie zna­na wszyst­kim ludziom wasza wyro­zu­mia­ła łagod­ność: Pan jest bli­sko! O nic się już zbyt­nio nie tro­skaj­cie, ale w każ­dej spra­wie wasze proś­by przed­sta­wiaj­cie Bogu w modli­twie i bła­ga­niu z dzięk­czy­nie­niem! A pokój Boży, któ­ry prze­wyż­sza wszel­ki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chry­stu­sie Jezu­sie (Flp 4,4–7).

Ks. Zbi­gniew Kapłań­ski

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.