Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Obrona wiary

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Minę­ło wie­le wie­ków, ale to co było u pod­staw powsta­nia Zako­nu Mal­tań­skie­go pozo­sta­je nadal aktu­al­ne: obro­na chrze­ści­jań­skiej wia­ry oraz posłu­ga cho­rym. Jan Paweł II w swo­jej Posy­no­dal­nej Adhor­ta­cji Apo­stol­skiej Ecc­le­sia in Euro­pa zdia­gno­zo­wał sytu­ację ducho­wą Euro­py, w któ­rej gasi się nadzie­ję, ludzie są zagu­bie­ni, nastą­pi­ła ero­zja chrze­ści­jań­skiej toż­sa­mo­ści, przez co czło­wiek bez nadziei żyje w sta­nie roz­cza­ro­wa­nia. W siód­mym punk­cie tego doku­men­tu Ojciec Świę­ty wska­zy­wał na utra­tę pamię­ci i dzie­dzic­twa chrze­ści­jań­skie­go, któ­rej towa­rzy­szy obo­jęt­ność reli­gij­na. (…) Pod­kre­ślam te stwier­dze­nia Jana Paw­ła II by wska­zać na to, że Suwe­ren­ny Rycer­ski Zakon Szpi­tal­ni­ków Świę­te­go Jana, na prze­kór temu co dzie­je się w Euro­pie, nie utra­cił pamię­ci, jest świa­dom chrze­ści­jań­skie­go dzie­dzic­twa i jest spad­ko­bier­cą tego skar­bu, któ­re­go damy i ryce­rze chcą strzec, pomno­żyć i prze­ka­zy­wać innym. Swo­im ist­nie­niem są zna­kiem sprze­ci­wu dla tego szcze­gól­ne­go deka­denc­kie­go ducha współ­cze­snej Euro­py. (…) Módl­my się, by nie zabra­kło wam świa­do­mo­ści, że jeste­ście spad­ko­bier­ca­mi wiel­kie­go dzie­dzic­twa. Wiel­kie­go skar­bu wia­ry, któ­ry trze­ba strzec i prze­ka­zać innym. Ta obro­na wia­ry musi być wspo­ma­ga­na przez ofiar­ną miłość i służ­bę bied­nym, potrze­bu­ją­cym i cho­rym.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z  oka­zji obcho­dów dnia św. Jana Jero­zo­lim­skie­go, patro­na Zako­nu Mal­tań­skie­go, 15 VI 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski