Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Obyście szli razem drogą wiary, nadziei i miłości

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Wczo­raj w Poz­zo­mag­gio­re na Sar­dy­nii zosta­ła ogło­szo­na bło­go­sła­wio­ną Jadwi­ga Car­bo­ni, pro­sta kobie­ta z ludu, któ­ra w skrom­nym życiu codzien­nym przy­ję­ła krzyż, dając świa­dec­two wia­ry i miło­ści. Dzię­ku­je­my za tę wier­ną uczen­ni­cę Chry­stu­sa, któ­ra całe swo­je życie poświę­ci­ła na służ­bę Bogu i bliź­nie­mu. Uczcij­my aplau­zem nową bło­go­sła­wio­ną!

Dzi­siaj chce­my pamię­tać zwłasz­cza o uchodź­cach w Świa­to­wy Dzień, jaki poświę­ca im ONZ. Niech to wyda­rze­nie zachę­ca wszyst­kich do soli­dar­no­ści z męż­czy­zna­mi, kobie­ta­mi i dzieć­mi ucie­ka­ją­cy­mi przed woj­na­mi, prze­śla­do­wa­nia­mi i pogwał­ce­niem praw pod­sta­wo­wych. Oby nasze wspól­no­ty kościel­ne i oby­wa­tel­skie były bli­sko nich, będąc wraż­li­wy­mi na ich potrze­by i na ich cier­pie­nia.

Na zakoń­cze­nie tej cele­bra­cji ser­decz­nie pozdra­wiam wszyst­kich tutaj obec­nych. Moim pozdro­wie­niem z miło­ścią obej­mu­ję cho­rych, oso­by star­sze, więź­niów oraz tych wszyst­kich, któ­rzy za pośred­nic­twem radia i tele­wi­zji zjed­no­czy­li się ducho­wo z ofia­rą tej Mszy św. Wyra­żam ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia wszyst­kim – insty­tu­cjom, orga­ni­za­cjom, sto­wa­rzy­sze­niom i oso­bom – któ­rzy pra­co­wa­li, aby umoż­li­wić tę moją krót­ką, lecz inten­syw­ną wizy­tę, szczo­drze współ­pra­cu­jąc z Archi­die­ce­zją Came­ri­no – San Seve­ri­no Mar­che. Chciał­bym prze­ka­zać spe­cjal­ne pozdro­wie­nie i wspar­cie dla miesz­kań­ców San Seve­ri­no Mar­che, któ­rych pozdro­wię z wyso­ka, prze­la­tu­jąc śmi­głow­cem nad ich mia­stem.

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, oby­ście szli razem dro­gą wia­ry, nadziei i miło­ści, wier­ni wie­lu świa­dec­twom świę­to­ści, w któ­re boga­ta jest wasza zie­mia. Myślę mię­dzy inny­mi o św. Wenan­cju­szu, św. Sewe­ry­nie, św. Anso­wi­nie, św. Miko­ła­ju z Tolen­ti­no, św. Pacy­fi­ku i bł. Kami­li Bap­ty­ście Vara­no. Myślę też o licz­nych posta­ciach „świę­tych z sąsiedz­twa”, nie beaty­fi­ko­wa­nych ani kano­ni­zo­wa­nych, ale któ­re wspie­ra­ły i prze­kształ­ca­ły rodzi­ny i wspól­no­ty mocą swo­je­go życia chrze­ści­jań­skie­go.

A teraz wspól­nie odmó­wi­my modli­twę „Anioł Pań­ski”. Zawie­rzam całą wspól­no­tę die­ce­zjal­ną Naj­święt­szej Dzie­wi­cy, któ­rą czci­cie w licz­nych sank­tu­ariach i któ­rą przy­zy­wa­cie szcze­gól­nie jako Naj­święt­szą Mary­ję w Dro­dze. Niech Ona, któ­ra oży­wia­ła swo­ją macie­rzyń­ską obec­no­ścią pierw­szą wspól­no­tę uczniów Jezu­sa, wspo­ma­ga tak­że dzi­siej­szy Kościół w dawa­niu dobre­go świa­dec­twa Ewan­ge­lii.

Roz­wa­ża­nie Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­ne przed modli­twą „Anioł Pań­ski” w Came­ri­no, 16 czerw­ca 2019