Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ocalimy chrześcijan w Syrii

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Boże Naro­dze­nie to czas otwar­cia się na dru­gie­go czło­wie­ka, a Liban i Syria potrze­bu­ją soli­dar­no­ści i modli­twy. (…) Nie może­my o tym zapo­mnieć, nie może ona zostać zapo­mnia­na dla­te­go, że od tylu lat jest doświad­cza­na woj­na­mi, bie­dą, nie­szczę­ścia­mi, wal­ka­mi wewnętrz­ny­mi. Ta zie­mia potrze­bu­je poko­ju, o któ­ry trze­ba się modlić. Nale­ży tak­że wspie­rać miesz­kań­ców – rów­nież mate­rial­nie. Ludzie dotknię­ci nie­szczę­ścia­mi nie mogą czuć się zapo­mnia­ni. Oczy­wi­ście, pomoc mate­rial­na jest dla nich bar­dzo potrzeb­na w sytu­acji coraz więk­sze­go kry­zy­su eko­no­micz­ne­go, (…) jed­nak naj­waż­niej­sze jest to, żeby ludzie dotknię­ci tymi nie­szczę­ścia­mi mie­li poczu­cie, że nie są sami, nie są zapo­mnia­ni przez świat. (…) Jest Kościół w Pol­sce, któ­ry o nich pamię­ta, któ­ry za nich się modli i z ich trwa­nia przy Chry­stu­sie chce tak­że czer­pać siły dla sie­bie. (…)  Z tego miej­sca, nazna­czo­ne­go bólem, cier­pie­niem, woj­ną, ale też nadzie­ją prze­trwa­nia, zwra­cam się z ape­lem o pomoc, by wspie­rać tych chrze­ści­jan, któ­rzy cią­gle tutaj trwa­ją i żyją, aby na tym miej­scu oca­le­li ci, któ­rzy mówią języ­kiem Pana Jezu­sa. To przej­mu­ją­ce świa­dec­two trwa­ło­ści Ewan­ge­lii. Na nas spo­czy­wa szcze­gól­na odpo­wie­dzial­ność, aby trwa­nie chrze­ści­jań­stwa było tutaj żywot­nym zna­kiem trwa­nia Ewan­ge­lii dla wszyst­kich.

Frag­men­ty wypo­wie­dzi o Podró­ży Soli­dar­no­ści do Kościo­ła w Syrii, 5 XII 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski