Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ocalmy życie poczętego człowieka

ks. bp Wiesław Śmigiel

Mał­żeń­stwo jako zwią­zek kobie­ty i męż­czy­zny, rodzi­na, nowe życie to dary, któ­re otrzy­mu­je­my od Boga. God­ność czło­wie­ka to nie jed­no z wie­lu bły­sko­tli­wych haseł medial­nych, ale istot­na war­tość oso­by, ponie­waż swo­je uza­sad­nie­nie i przy­czy­nę ma w Bogu. (…) Pra­wo do życia jest pra­wem uni­wer­sal­nym, doty­czą­cym każ­de­go, tym bar­dziej chrze­ści­ja­nin powi­nien bez­względ­nie sza­no­wać życie swo­je i dru­gie­go czło­wie­ka. Każ­de odstęp­stwo kato­li­ka od tej nor­my jest bru­tal­nym roz­dzie­le­niem wia­ry od życia, for­mą zakła­ma­nia. (…) Zachę­cam do rachun­ku sumie­nia, czy praw­da o god­no­ści czło­wie­ka nie pozo­sta­je na mar­gi­ne­sie nasze­go chrze­ści­jań­skie­go życia, czy nie pozo­sta­je mar­twą lite­rą, zapi­sa­ną na kar­tach doku­men­tów kościel­nych, czy jest ona w naszych sumie­niach. Nie nale­ży być obo­jęt­nym na to, co dzie­je się za ścia­ną szpi­ta­li, domów opie­ki spo­łecz­nej i naszych domów. Czy mamy w sobie ewan­ge­licz­ną wraż­li­wość, by oto­czyć opie­ką każ­de ludz­kie życie od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci, nawet jeśli to spo­ro kosz­tu­je? Wobec dra­ma­tu abor­cji nie czas na prze­rzu­ca­nie odpo­wie­dzial­no­ści i róż­ne­go rodza­ju woj­ny. Potrze­ba zmia­ny naszej men­tal­no­ści, by zakró­lo­wa­ła cywi­li­za­cja życia i miło­ści. (…)  Trze­ba wspie­rać każ­de zagro­żo­ne życie modli­twą, pomo­cą mate­rial­ną, praw­ną, wszel­ką pomo­cą na mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści. Jest tyle roz­wią­zań, któ­re mogą oca­lić czło­wie­ka; ducho­wa adop­cja, pomoc mate­rial­na rodzi­com, okna życia, domy samot­nych matek czy też adop­cja dzie­ci, a cza­sem wystar­czy po pro­stu oso­ba dobre­go ser­ca, któ­ra sta­nie obok, chwy­ci za rękę i powie – ja ci pomo­gę.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. na zakoń­cze­nie dwu­dnio­wej 35. Piel­grzym­ki Mał­żeństw i Rodzin w Czę­sto­cho­wie, 22 IX 2019 r.

ks. bp Wie­sław Śmi­giel
Prze­wod­ni­czą­cy Rady ds. Rodzi­ny KEP
Biskup Die­ce­zji Toruń­skiej