Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Oddajmy hołd Chrystusowi

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Gdy ujrze­li Dzie­ciąt­ko, jak pisze św. Mate­usz, „upa­dli na twarz i odda­li Mu pokłon. I otwo­rzyw­szy swe skar­by, ofia­ro­wa­li Mu dary: zło­to, kadzi­dło i mir­rę” (Mt 2,11), chcąc wyra­zić swo­ją wia­rę w to, że to Dzie­ciąt­ko, któ­re­go życie dopie­ro się zaczy­na, jest Kró­lem Wszech­świa­ta. Że to Dzie­ciąt­ko, tak bez­bron­ne, jest Bożym Synem i dla­te­go ów dar kadzi­dła. (…) Że to Dzie­ciąt­ko jako arcy­ka­płan skła­da­ją­cy sie­bie w ofie­rze za nasze grze­chy będzie cier­piał i to sym­bo­li­zu­je dar mir­ry. Mędr­cy padli na twarz ado­ru­jąc Dzie­ciąt­ko. Żoł­nie­rze z kohor­ty, któ­ra szy­dzi­ła z Chry­stu­sa też przy­klę­ka­li, ale wraz z tym poja­wi­ło się bicie po gło­wie, oplu­cie Jego twa­rzy, szy­der­stwo, jakie trud­no sobie wyobra­zić. Dla­cze­go? Dla­cze­go tak się sta­ło? Odpo­wiedź na to pyta­nie dał sam Pan Jezus w Wie­czer­ni­ku, tuż przed swo­ją męką: „nad­cho­dzi godzi­na, w któ­rej każ­dy, kto was zabi­je, będzie sądził, że odda­je cześć Bogu. Będą tak czy­nić, bo nie pozna­li ani Ojca, ani Mnie. Nie pozna­li Mnie, ponie­waż nie pozna­li Ojca” (J 16,2–3). Klu­czo­wym zatem wyda­rze­niem w naszym życiu chrze­ści­jań­skim jest to, aby­śmy pozna­li Ojca, któ­ry jest miło­ścią tak bez­gra­nicz­ną, tak peł­ną ojcow­skie­go cie­pła, że z miło­ści do nas ludzi grzesz­nych, ludzi, któ­rzy swo­im nie­po­słu­szeń­stwem zerwa­li dzie­cięc­two i przy­mie­rze z Bogiem, tym ludziom zesłał swo­je­go Syna.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­sto­ści Obja­wie­nia Pań­skie­go w Kate­drze Wawel­skiej, 6 I 2019 r.

Ks. Abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski