Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Odnawiajmy wspólnoty chrześcijańskie

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Owo­cem Pięć­dzie­siąt­ni­cy, wyla­nia z mocą Ducha Boże­go na pierw­szą wspól­no­tę chrze­ści­jań­ską, było to, że wie­le osób poczu­ło, iż ich ser­ca zosta­ły prze­nik­nię­te rado­sną nowi­ną – keryg­mą – zba­wie­nia w Chry­stu­sie i przy­lgnę­ły do Nie­go dobro­wol­nie, nawra­ca­jąc się, przyj­mu­jąc chrzest w Jego imię i przyj­mu­jąc z kolei dar Ducha Świę­te­go. (…) Gorą­ca wia­ra tych bra­ci i sióstr w Chry­stu­sie uczy­ni­ła ich życie sce­na­riu­szem dzie­ła Boże­go, któ­re obja­wia się poprzez cuda i zna­ki, doko­ny­wa­ne za pośred­nic­twem Apo­sto­łów. Nie­zwy­kłe sta­je się zwy­czaj­nym, a życie codzien­ne sta­je się prze­strze­nią obja­wie­nia się żyją­ce­go Chry­stu­sa.

Świę­ty Łukasz Ewan­ge­li­sta opo­wia­da nam o tym, uka­zu­jąc Kościół w Jero­zo­li­mie jako wzór wszel­kiej wspól­no­ty chrze­ści­jań­skiej, jako iko­nę wspól­no­ty bra­ter­stwa, któ­ra fascy­nu­je, ale któ­ra nie powin­na być mito­lo­gi­zo­wa­na, ani tak­że baga­te­li­zo­wa­na. Opis Dzie­jów Apo­stol­skich pozwa­la nam spoj­rzeć za kuli­sy domu, w któ­rym gro­ma­dzi­li się pierw­si chrze­ści­ja­nie jako rodzi­na Boża, będą­ce­go prze­strze­nią koino­nii, czy­li wspól­no­ty miło­ści mię­dzy brać­mi i sio­stra­mi w Chry­stu­sie.(…) . Chrze­ści­ja­nie pil­nie słu­cha­li dida­ché, czy­li naucza­nia Apo­sto­łów; prak­ty­ko­wa­li wyso­ką jakość rela­cji mię­dzy­ludz­kich rów­nież poprzez wspól­no­tę dóbr ducho­wych i mate­rial­nych; upa­mięt­nia­li Pana przez „łama­nie chle­ba”, czy­li Eucha­ry­stię, i roz­ma­wia­li z Bogiem na modli­twie. Są to czte­ry cechy dobre­go chrze­ści­ja­ni­na.

W prze­ci­wień­stwie do spo­łe­czeń­stwa ludz­kie­go, w któ­rym ist­nie­je skłon­ność do osią­gnię­cia wła­snych korzy­ści, nie­za­leż­nie, a nawet kosz­tem innych, wspól­no­ta wie­rzą­cych odrzu­ca indy­wi­du­alizm, aby wspie­rać dzie­le­nie się i soli­dar­ność. W duszy chrze­ści­ja­ni­na nie ma miej­sca dla ego­izmu. Jeśli two­je ser­ce jest ego­istycz­ne, to nie jesteś chrze­ści­ja­ni­nem. Jesteś czło­wie­kiem docze­snym, szu­ka­ją­cym jedy­nie wła­snej korzy­ści. Łukasz mówi nam, że wie­rzą­cy prze­by­wa­li razem, to zna­czy bli­skość i jed­ność to styl odku­pio­nych.

Łaska chrzciel­na obja­wia zatem głę­bo­ką więź mię­dzy brać­mi w Chry­stu­sie, któ­rzy są powo­ła­ni do dzie­le­nia się, utoż­sa­mia­nia się z inny­mi i dawa­nia „każ­de­mu według potrze­by” (Dz 2,45). To zna­czy szczo­drość, jał­muż­na, tro­ska o innych. Odwie­dza­nie cho­rych, osób potrze­bu­ją­cych, tak­że potrze­bu­ją­cych pocie­sze­nia.

Ta wspól­no­ta bra­ter­ska, jaką jest Kościół, dla­te­go wła­śnie, że obie­ra dro­gę komu­nii i wraż­li­wo­ści na potrze­bu­ją­cych, może pro­wa­dzić auten­tycz­ne życie litur­gicz­ne. Powia­da św. Łukasz: „Codzien­nie trwa­li jed­no­myśl­nie w świą­ty­ni, a łamiąc chleb po domach, przyj­mo­wa­li posi­łek z rado­ścią i pro­sto­tą ser­ca. Wiel­bi­li Boga, a cały lud odno­sił się do nich życz­li­wie” (Dz 2,46–47).(…)

Módl­my się do Ducha Świę­te­go, aby uczy­nił z naszych wspól­not miej­sca, w któ­rych moż­na by przyj­mo­wać i prak­ty­ko­wać życie nowe, dzie­ła soli­dar­no­ści i komu­nii, miej­sca, w któ­rych litur­gie były­by spo­tka­niem z Bogiem, któ­re sta­ją się komu­nią z naszy­mi brać­mi i sio­stra­mi, miej­sca, któ­re były­by bra­ma­mi otwar­ty­mi na nie­bie­skie Jeru­za­lem.

Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:

Pozdra­wiam ser­decz­nie piel­grzy­mów pol­skich. W pią­tek przy­pa­da uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Przy­po­mi­na nam ona, że Chry­stus żyje nie­ustan­nie; kocha nas, ofia­ru­je nam sie­bie jako źró­dło miło­sier­dzia, prze­ba­cze­nia, odku­pie­nia. W Nim może­my odna­leźć pokój ducha, któ­ry czę­sto zakłó­ca w nas nie­pew­ność, smu­tek, poczu­cie grze­chu. Ofia­ruj­my Boże­mu Ser­cu samych sie­bie, całe nasze życie, czas roz­po­czę­tych waka­cji. Życzę wszyst­kim dobre­go waka­cyj­ne­go wypo­czyn­ku. Niech będzie pochwa­lo­ny Jezus Chry­stus.

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 26 czerw­ca br.