Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Odnowa sumień

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Nasze zada­nia w tym wzglę­dzie na przy­szłość to odno­wa sumień. Praw­dzi­wa odno­wa czło­wie­ka i spo­łe­czeń­stwa doko­nu­je się zawsze za spra­wą odno­wy sumień. Sama zmia­na struk­tur spo­łecz­nych, eko­no­micz­nych czy poli­tycz­nych, cho­ciaż waż­na, może się jed­nak oka­zać nie­wy­ko­rzy­sta­ną szan­są, jeśli nie sto­ją za nią ludzie sumie­nia. Oni prze­cież przy­czy­nia­ją się do tego, że cało­kształt życia spo­łecz­ne­go for­mo­wa­ny jest osta­tecz­nie według tego pra­wa, któ­re­go czło­wiek sam sobie nie nagła­da, ale je odkry­wa w głę­bi sumie­nia, jako głos, któ­re­mu powi­nien być posłusz­ny. Przy­zwo­le­nie na łama­nie tego pra­wa przez pra­wo sta­no­wio­ne w osta­tecz­nym roz­ra­chun­ku zawsze obra­ca się prze­ciw czy­jejś wol­no­ści i god­no­ści. (…) Zna­czą­cym wyda­rze­niem było 100-lecie wybu­chu Powsta­nia Wiel­ko­pol­skie­go. Powsta­nie to było nie­wąt­pli­wie wyra­zem szcze­re­go patrio­ty­zmu Wiel­ko­po­lan. Nie moż­na jed­nak zapo­mi­nać o tym, że miłość ojczy­zny – będąc wiel­ką war­to­ścią – nie jest war­to­ścią abso­lut­ną. Dla chrze­ści­ja­ni­na, służ­ba ziem­skiej ojczyź­nie pozo­sta­je zawsze eta­pem na dro­dze do ojczy­zny nie­bie­skiej, któ­ra – dzię­ki nie­skoń­czo­nej miło­ści Boga – obej­mu­je wszyst­kie ludy i naro­dy na zie­mi.

Frag­ment życzeń z oka­zji spo­tka­nia pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy z przed­sta­wi­cie­la­mi Kościo­łów, związ­ków wyzna­nio­wych oraz mniej­szo­ści etnicz­nych i naro­do­wych w Pol­sce, War­sza­wa 18 I 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski