Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Odnowieni w Chrystusie

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Czło­wiek od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia na zie­mi sta­wia sobie pyta­nie o sens życia. Jan Paweł Wiel­ki w ency­kli­ce Fides et ratio tłu­ma­czy, że czło­wiek zdo­by­wa pew­ne ele­men­ty uni­wer­sal­nej wie­dzy, któ­re pozwa­la­ją mu lepiej rozu­mieć same­go sie­bie i coraz peł­niej się reali­zo­wać. W świe­tle tych odwiecz­nych pytań czło­wie­ka nie­zwy­kle moc­no roz­brzmie­wa stwier­dze­nie św. Paw­ła Apo­sto­ła, któ­re sły­sze­li­śmy w dzi­siej­szym dru­gim czy­ta­niu mszal­nym: „Stał się pierw­szy czło­wiek, Adam, duszą żyją­cą, a ostat­ni Adam duchem oży­wia­ją­cym. Pierw­szy czło­wiek z zie­mi – ziem­ski, dru­gi Czło­wiek – z nie­ba”. (…) Czło­wie­ka nie moż­na postrze­gać wyłącz­nie przez pry­zmat mate­rial­nych war­to­ści. Na sku­tek nie­po­słu­szeń­stwa wobec Boga ludz­kość pod­le­ga śmier­ci, któ­rą osta­tecz­nie poko­nał Chry­stus, dru­gi Adam. (…) On to spra­wi, że wszy­scy, któ­rzy uwie­rzą w Nie­go i któ­rzy w swym życiu będą postę­po­wa­li zgod­nie z Jego Ewan­ge­lią, w Nim „będą oży­wie­ni”, dostę­pu­jąc wiecz­ne­go zba­wie­nia. Wte­dy też doko­na się w nas jakaś zasad­ni­cza prze­mia­na. Św. Paweł pisze bowiem: „Jak dotych­czas nosi­li­śmy obraz ziem­skie­go czło­wie­ka, tak też odtąd nosić będzie­my obraz czło­wie­ka nie­bie­skie­go”. Ta prze­mia­na jest naj­bar­dziej fun­da­men­tal­ną tre­ścią naszej chrze­ści­jań­skiej nadziei, ku któ­rej pro­wa­dzi nasza wia­ra.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Bazy­li­ce Trój­cy Świę­tej w Fati­mie, 24 II 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski