Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Odpowiedzialni katolicy

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Fun­da­men­tal­ne zasa­dy etycz­ne – ze wzglę­du na ich natu­rę i rolę, jaką peł­nią w życiu spo­łecz­nym – nie mogą być przed­mio­tem „nego­cja­cji”. Jak to wie­lo­krot­nie przy­po­mi­na­li papie­że, m.in. św. Jan Paweł II, a ostat­nio Papież Fran­ci­szek, kato­li­cy powin­ni popie­rać pro­gra­my bro­nią­ce pra­wa do życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci, gwa­ran­tu­ją­ce praw­ną defi­ni­cję mał­żeń­stwa jako trwa­łe­go związ­ku jed­ne­go męż­czy­zny i jed­nej kobie­ty, pro­mu­ją­ce poli­ty­kę rodzin­ną, wspie­ra­ją­ce dziet­ność, gwa­ran­tu­ją­ce pra­wo rodzi­ców do wycho­wa­nia wła­sne­go potom­stwa zgod­nie z wyzna­wa­ną wia­rą i moral­ny­mi prze­ko­na­nia­mi. W związ­ku z tym kato­li­cy nie mogą wspie­rać pro­gra­mów, któ­re pro­mu­ją abor­cję, sta­ra­ją się przede­fi­nio­wać insty­tu­cję mał­żeń­stwa, usi­łu­ją ogra­ni­czyć pra­wa rodzi­ców w zakre­sie odpo­wie­dzial­no­ści za wycho­wa­nie ich dzie­ci, pro­pa­gu­ją demo­ra­li­za­cję dzie­ci i mło­dzie­ży. Nie mogą się decy­do­wać na wybór kan­dy­da­ta, któ­ry wyra­ża poglą­dy budzą­ce zastrze­że­nia z punk­tu widze­nia moral­ne­go oraz ryzy­kow­ne z punk­tu widze­nia poli­tycz­ne­go.

Frag­ment listu „Sło­wo przed wybo­ra­mi par­la­men­tar­ny­mi”, War­sza­wa 6 X 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski