Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Odpowiedzialność za drugiego

JE Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski

Współ­cze­śnie wystę­pu­je ogrom­ny kry­zys rodzin, któ­ry doty­ka tak­że mło­de mał­żeń­stwa. Jest to sygnał mówią­cy o bra­ku zro­zu­mie­nia czym jest miłość i mał­żeń­stwo. (…) Miłość może być zro­zu­mia­na tyl­ko na fun­da­men­cie oso­by ludz­kiej. Karol Woj­ty­ła z pro­ble­ma­ty­ki oso­by uczy­nił przed­miot swe­go dzie­ła „Oso­ba i czyn”. Pisał w nim, że oso­ba dopeł­nia się tyl­ko dzię­ki dobrym czy­nom. O moral­no­ści mówi czło­wie­ko­wi wła­ści­wie ukształ­to­wa­ne sumie­nie, któ­re przy­na­gla do czy­nie­nia dobra. Praw­dzi­wa wol­ność jest posłu­szeń­stwem praw­dzie, a kłam­stwa znie­wa­la­ją czło­wie­ka. W książ­ce „Oso­ba i czyn” poja­wi­ła się tak­że kwe­stia „nor­my per­so­na­li­stycz­nej”: czło­wiek powi­nien czy­nić to, co słu­ży dobru dru­gie­go. Każ­da oso­ba musi otwie­rać się na innych, trosz­cząc się o nich. To miłość odpo­wie­dzial­na, któ­ra prze­kre­śla wła­sny ego­izm. Męż­czy­zna powi­nien sza­no­wać kobie­tę w jej wyjąt­ko­wo­ści i prze­zna­cze­niu do wiecz­no­ści. Karol Woj­ty­ła, mówiąc o odpo­wie­dzial­no­ści za dobro dru­gie­go, myśli w per­spek­ty­wie osta­tecz­nej. Miłość jest odpo­wie­dzial­no­ścią za dobro dru­gie­go czło­wie­ka wła­śnie w takich bar­dzo dale­ko się­ga­ją­cych kate­go­riach.

Frag­ment roz­wa­żań pod­czas Męskich Gorz­kich Żali w koście­le Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w Kra­ko­wie, 8 III 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski