Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Odszedł człowiek niezłomnego ducha

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

W oso­bie i życiu śp. Jan Olszew­skie­go – jak w soczew­ce – sku­pi­ło się wszyst­ko to, co pol­skie, wszyst­ko to, co patrio­tycz­ne, wszyst­ko to, co demo­kra­tycz­ne, wszyst­ko to, co budo­wa­ło sil­ną i nie­pod­le­głą Pol­skę i wszyst­ko to, dzię­ki cze­mu wie­lo­krot­nie uda­wa­ło się Pol­sce zrzu­cać kaj­da­ny nie­wo­li: Bóg – Honor – Ojczy­zna. Gdy dziś wie­lu ceni bar­dziej świat nad Boga, pró­bu­jąc sta­wiać Stwór­cę w kącie histo­rii, z pogar­dą i nie­na­wi­ścią do innych się­ga po wszel­kie spo­so­by, aby zabić w sobie reszt­ki hono­ru, a Ojczy­znę poło­żyć w zastaw wła­snych inte­re­sów i nie­upo­rząd­ko­wa­nych ambi­cji, śp. Jan Olszew­ski jawi się jako praw­dzi­wy sym­bol, czło­wiek wia­ry i soli­dar­no­ści, mąż sta­nu i pol­ski patrio­ta. W imie­niu Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski zapew­niam o modli­twie i ducho­wej bli­sko­ści Sza­now­ną Panią Mar­tę – mał­żon­kę zmar­łe­go, całą rodzi­nę, bli­skich i przy­ja­ciół, powie­rza­jąc Bogu życie śp. Jana. „Niech Anio­ło­wie zawio­dą cię do raju, a gdy tam przy­bę­dziesz, niech przyj­mą cię męczen­ni­cy i wpro­wa­dzą cię do kra­iny życia wiecz­ne­go. Chó­ry Aniel­skie nie­chaj cię podej­mą i z Chry­stu­sem zmar­twych­wsta­łym miej radość wiecz­ną”.

Frag­ment listu kon­do­len­cyj­ne­go po śmier­ci Jana Olszew­skie­go, pre­mie­ra Pol­ski w latach 1991–1992, 8 II 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski