Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ofiarować siebie

Meczennicy z Peru/fot. arch. o. Franciszkanów

2 lute­go, w czter­dzie­stym dniu po Bożym Naro­dze­niu, obcho­dzi­my uro­czy­ście  Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go. Jest to pamiąt­ka ofia­ro­wa­nia Pana Jezu­sa w świą­ty­ni jero­zo­lim­skiej i doko­na­nia przez Mat­kę Bożą obrzę­du oczysz­cze­nia. Tego dnia dzię­ku­je­my Panu Bogu za oso­by kon­se­kro­wa­ne, ale rów­nież roz­wa­ża­my tajem­ni­cę ofia­ro­wa­nia sie­bie na służ­bę Panu Bogu.

Czę­sto zapo­mi­na­my, że naj­waż­niej­szą Ofia­rą, jaką Kościół skła­da Bogu, jest Jego Syn – On z wła­snej woli stał się ofia­rą prze­bła­gal­ną za nasze grze­chy. Od same­go począt­ku Kościół rozu­miał, że naj­zac­niej­szym pra­gnie­niem, jakie może poja­wić się w ser­cu czło­wie­ka, jest dołą­cze­nie sie­bie do tego Naj­święt­sze­go Daru. Czło­wiek może z wła­snej woli skła­dać sie­bie w darze, może sta­wać się narzę­dziem Bożej Miło­ści przez służ­bę swo­im naj­bliż­szym, przez sumien­ne podej­mo­wa­nie swo­ich obo­wiąz­ków i przez spo­strze­gaw­cze szu­ka­nie oka­zji do uka­zy­wa­nia Boga i mno­że­nie Jego darów.

Tym wła­śnie cha­rak­te­ry­zu­je się życie każ­de­go ze świę­tych – zarów­no tych, któ­rych Kościół beaty­fi­ko­wał lub kano­ni­zo­wał, jak i tych, któ­rzy w ciszy swe­go domu – nie­po­zor­ni, ale jed­no­znacz­ni – poka­zy­wa­li, jak bar­dzo Pan Bóg ich umi­ło­wał i dzie­li­li się tą dobrą nowi­ną. Popa­trz­my dzi­siaj na pięć takich osób.

Za papie­ża i za Kościół

Car­lo Acu­tis, medio­lań­czyk, choć uro­dził się w Lon­dy­nie, bo jego rodzi­ce, Wło­si, wła­śnie w tym cza­sie (1991) ze wzglę­dów zawo­do­wych prze­by­wa­li w Anglii.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.

Ks. Zbi­gniew Kapłań­ski