Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie

Ks. abp. Marek Jędraszewski

W 966 roku wraz z przy­ję­ciem Chrztu roz­po­czę­ły się dzie­je pań­stwa i naro­du pol­skie­go, ści­śle powią­za­ne z chrze­ści­jań­stwem. (…) Bóg jest obec­ny w dzie­jach naro­du pol­skie­go w chwi­lach chwa­ły, co wyra­ził król Jan III Sobie­ski, któ­ry pisał do papie­ża po odsie­czy wie­deń­skiej: „przy­szli­śmy, zoba­czy­li­śmy, Bóg zwy­cię­żył”. W chwi­lach trud­nych dla naro­du Pola­cy zwra­ca­li się do Boga, pro­sząc o nie­pod­le­głość. (…) Wia­ra w Boga jest gwa­ran­cją zacho­wa­nia wol­no­ści. Stąd koniecz­ność bła­ga­nia Boga o wia­rę, by móc być wol­nym w wol­nej Pol­sce. Tyle poko­leń Pola­ków (…) powta­rza­ło za Apo­sto­ła­mi w cza­sach nie­wo­li: „Panie, przy­mnóż nam wia­ry”, a wraz z tym bła­ga­niem łączy­ło się dru­gie: „Panie, przy­mnóż nam wia­ry w Pol­skę! Daj nam poczu­cie siły i Pol­skę daj nam żywą!”. (…) W Świę­to Nie­pod­le­gło­ści nale­ży wyra­zić swą głę­bo­ką wdzięcz­ność Bogu za zna­nych i nie­zna­nych wiel­kich roda­ków, któ­rzy wie­rząc w Chry­stu­sa nigdy nie utra­ci­li wia­ry w Pol­skę. Stąd nasze dzi­siej­sze dzięk­czy­nie­nie za ich wia­rę w Boga, w Pol­skę, za ich patrio­tyzm, poświę­ce­nie, prze­la­ną za Ojczy­znę krew, za to, że ich wia­ra pozwa­la nam dzi­siaj rado­śnie śpie­wać: „Ojczy­znę wol­ną pobło­go­sław Panie!”.

 Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas pod­czas Mszy św. za Ojczy­znę, odpra­wio­nej w Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści w kate­drze na Wawe­lu, 11 XI 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski