Por­tret o. Ber­nar­da, na pod­sta­wie fot. z ok. 1900, proj. M. Bat­ko