Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Orszaki Trzech Króli

Orszak Trzech Króli

6 stycz­nia 2019 roku uli­ca­mi 752 miej­sco­wo­ści w Pol­sce i 22 poza jej gra­ni­ca­mi prze­szedł jede­na­sty Orszak Trzech Kró­li. Tego­rocz­ne hasło brzmia­ło: „Odno­wi obli­cze zie­mi”.

W uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, czy­li świę­to Trzech Kró­li, uli­ca­mi 752 miej­sco­wo­ści w całej  Pol­sce prze­szły kolo­ro­we i rado­sne pocho­dy, nawią­zu­ją­ce do wędrów­ki Mędr­ców do Sta­jen­ki Betle­jem­skiej, wraz z nimi w dro­gę do Betle­jem uda­ło się  aż 1,2 mln uczest­ni­ków.

Jeden z naj­więk­szych orsza­ków Trzech Kró­li prze­szedł uli­ca­mi Wado­wic, rodzin­ne­go mia­sta św. Jana Paw­ła II. Msza św. w koście­le św. Pio­tra Apo­sto­ła zain­au­gu­ro­wa­ła uro­czy­sto­ści świę­ta Trzech Mędr­ców. Eucha­ry­stii, w któ­rej uczest­ni­czy­ła Para Pre­zy­denc­ka, prze­wod­ni­czył ks. biskup Damian Muskus. W homi­lii mówił m.in: „Cie­szy rosną­ca z roku na rok popu­lar­ność tej tra­dy­cji. Cie­szy widok całych rodzin, któ­re świę­tu­ją naj­pięk­niej­szą praw­dę o tym, że Bóg jest mię­dzy nami, w samym środ­ku naszych ludz­kich spraw”. Po Mszy św. na uli­ce Wado­wic wyru­szył barw­ny Orszak Trzech Kró­li. Uczest­ni­czył w nich pre­zy­dent Andrzej Duda z mał­żon­ką  oraz wice­pre­mier Beata Szy­dło. Wado­wic­ki orszak prze­szedł na miej­ski rynek, gdzie Para Pre­zy­denc­ka zło­ży­ła kwia­ty przed pomni­kiem św. Jana Paw­ła II.

Joan­na Bana­sik

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.