Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Oświadczenie Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ METROPOLITA KRAKOWSKI

W związ­ku z nie­praw­dzi­wy­mi i wpro­wa­dza­ją­cy­mi w błąd opi­nię publicz­ną arty­ku­ła­mi w nie­któ­rych mediach, ude­rza­ją­cych w auto­ry­tet Św. Jana Paw­ła II Wiel­kie­go oraz Jego współ­pra­cow­ni­ków, publi­ku­je­my oświad­cze­nie Jego Emi­nen­cji Księ­dza Kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza, oso­bi­ste­go Sekre­ta­rza Ojca Świę­te­go.

 Oświad­cze­nie Księ­dza Kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza

 W związ­ku z powta­rza­niem w mediach nie­praw­dzi­wych infor­ma­cji, któ­re wpro­wa­dza­ją w błąd wie­le osób, pra­gnę przy­po­mnieć, że św.  Jan Paweł II był pierw­szym papie­żem, któ­ry w spo­sób sys­te­mo­wy wpro­wa­dził ochro­nę dzie­ci i mło­dzie­ży w Koście­le. O jego bez­kom­pro­mi­so­wej posta­wie w tej kwe­stii świad­czą m.in. nastę­pu­ją­ce fak­ty:

1. W 1993 r. św. Jan Paweł II skie­ro­wał list do bisku­pów z USA, w któ­rym napi­sał jed­no­znacz­nie: „Ewan­ge­licz­ne sło­wo „bia­da” ma szcze­gól­ne zna­cze­nie, zwłasz­cza, gdy Chry­stus sto­su­je je wobec przy­pad­ków zgor­sze­nia, a przede wszyst­kim wobec zgor­sze­nia „naj­młod­szych”. Jak suro­we są sło­wa Chry­stu­sa, kie­dy mówi o takim zgor­sze­niu i jak wiel­kie musi być to zło, sko­ro „dla tego, któ­ry sie­je zgor­sze­nie, lepiej było­by mieć wiel­ki kamień młyń­ski zawie­szo­ny na szyi i uto­nąć w głę­bi­nach morza” (por. Mt 18,6)”.

2. W 1994 r. Papież wydał Indult dla Kościo­ła w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, a dwa lata póź­niej roz­sze­rzył go na Kościół w Irlan­dii. Miał on na celu wpro­wa­dze­nie więk­szej ochro­ny dzie­ci i mło­dzie­ży przed prze­stęp­stwem wyko­rzy­sty­wa­nia.

3. W 2001 r. Ojciec Świę­ty wpro­wa­dził w Koście­le restryk­cyj­ne nor­my praw­ne, któ­re kolej­ni papie­że uak­tu­al­nia­li. Prze­ło­mo­we zna­cze­nie miał doku­ment „Sacra­men­to­rum sanc­ti­ta­tis tute­la” (O ochro­nie świę­to­ści sakra­men­tów) oraz nor­my „O naj­cięż­szych prze­stęp­stwach”. Jan Paweł II pod­niósł wiek ochro­ny osób mało­let­nich do 18. roku życia. Ponad­to zobo­wią­zał każ­de­go bisku­pa i wyż­sze­go prze­ło­żo­ne­go zakon­ne­go do zgła­sza­nia Kon­gre­ga­cji Nauki Wia­ry wszyst­kich prze­stępstw prze­ciw mało­let­nim.

4. W 2002 roku św. Jan Paweł II jed­no­znacz­nie pod­kre­ślił swo­je sta­no­wi­sko w tej spra­wie: „Ludzie muszą wie­dzieć, że w sta­nie kapłań­skim i życiu zakon­nym nie ma miej­sca dla tych, któ­rzy krzyw­dzi­li­by nie­let­nich” (Prze­mó­wie­nie do bisku­pów ame­ry­kań­skich, 23 kwiet­nia 2002 r.).

5. Za pon­ty­fi­ka­tu i zgod­nie z wolą św. Jana Paw­ła II Kon­gre­ga­cja Nauki Wia­ry roz­po­czę­ła docho­dze­nie w spra­wie oskar­żeń doty­czą­cych Macie­la Del­gol­la­do, zało­ży­cie­la Legio­ni­stów Chry­stu­sa. W grud­niu 2004 roku wysła­no ówcze­sne­go pro­mo­to­ra spra­wie­dli­wo­ści, a dziś arcy­bi­sku­pa, Char­le­sa Scic­lu­nę z jesz­cze jed­nym praw­ni­kiem do Mek­sy­ku i Sta­nów Zjed­no­czo­nych, by prze­pro­wa­dzi­li docho­dze­nie. Zosta­ło ono pro­wa­dzo­ne po śmier­ci Jana Paw­ła II i dla­te­go na począt­ku pon­ty­fi­ka­tu Bene­dyk­ta XVI mógł zapaść wyrok.

6. Oprócz tego nale­ży zauwa­żyć, że w celu zba­da­nia życio­ry­su Jana Paw­ła II prze­słu­cha­no 122 świad­ków, w tym tak­że nie­zwią­za­nych z Kościo­łem kato­lic­kim oraz spo­rzą­dzo­no 2414 stron doku­men­ta­cji pro­ce­so­wej. Świę­tość Jana Paw­ła II potwier­dzi­ło swo­im auto­ry­te­tem dwóch papie­ży, beaty­fi­ko­wał go Bene­dykt XVI, a kano­ni­zo­wał Papież Fran­ci­szek. Sto­li­ca Apo­stol­ska, bio­rąc pod uwa­gę opi­nię komi­sji leka­rzy, uzna­ła dwa uzdro­wie­nia za wsta­wien­nic­twem św. Jana Paw­ła II za nie­wy­tłu­ma­czal­ne z medycz­ne­go punk­tu widze­nia.

W związ­ku z tym pró­by znie­sła­wie­nia św. Jana Paw­ła II obra­ża­ją uczu­cia milio­nów osób na całym świe­cie, dla któ­rych św. Jan Paweł II był i jest nie­pod­wa­żal­nym auto­ry­te­tem i orę­dow­ni­kiem w roz­ma­itych sytu­acjach życio­wych, cze­go wyraz dają tysią­ca­mi świa­dectw o łaskach nie­ustan­nie otrzy­my­wa­nych za jego wsta­wien­nic­twem.

Dzię­ku­ję Ojcu Świę­te­mu Fran­cisz­ko­wi za to, że poło­żył kres pró­bom znie­sła­wie­nia Papie­ża Pola­ka mówiąc o tym, że nikt nie może wąt­pić w świę­tość Jana Paw­ła II.

+ Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz
Arcy­bi­skup Senior Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej

Kra­ków, 28 maja 2019 r.