Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Oto wielka tajemnica wiary (1)

Nowy rok litur­gicz­ny – a tak­że dwa następ­ne lata – będzie poświę­co­ny Eucha­ry­stii. Coty­go­dnio­we roz­wa­ża­nia będę wią­zał zarów­no z czy­ta­nia­mi danej nie­dzie­li czy uro­czy­sto­ści, jak rów­nież z Eucha­ry­stią, któ­ra jest szczy­tem i źró­dłem życia chrze­ści­jań­skie­go. Sło­wo Boże i Eucha­ry­stia będą źró­dłem ducho­we­go pokar­mu dla mał­żeń­stwa i rodzi­ny.

W roku stu­le­cia uro­dzin św. Jana Paw­ła II chcę przy­po­mi­nać nie­któ­re – szcze­gól­nie waż­ne i dziś znów zagro­żo­ne – praw­dy o mał­żeń­stwie i rodzi­nie, któ­rych tak wie­le prze­ka­zał nam Papież Rodzi­ny.

Dru­gą Nie­dzie­lę Adwen­tu łączy­my w tym roku z uczcze­niem Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny.

Zwia­sto­wa­nie pozwa­la nam na nowo prze­żyć Boże Miło­sier­dzie, oka­za­ne we Wcie­le­niu. W cza­sie Zwia­sto­wa­nia Sło­wo cia­łem się sta­ło i zamiesz­ka­ło mię­dzy nami. Dzię­ku­je­my Bogu za Nie­po­ka­la­ne Poczę­cie Maryi. Od pierw­szej chwi­li poczę­cia Mary­ja była wol­na od grze­chu pier­wo­rod­ne­go, peł­na łaski, bło­go­sła­wio­na mię­dzy nie­wia­sta­mi.

Dzię­ku­je­my Maryi za to, że w cza­sie Zwia­sto­wa­nia przy­ję­ła Boży plan i odda­ła sie­bie do dys­po­zy­cji Boga: „Oto Ja słu­żeb­ni­ca Pań­ska, niech Mi się sta­nie według twe­go sło­wa” (Łk 1,38).

Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny może pomóc mał­żon­kom w prze­ży­wa­niu swo­je­go Chrztu, a tak­że w odno­wie­niu wia­ry w obec­ność Chry­stu­sa przez sakra­ment Mał­żeń­stwa. Teraz, kie­dy wie­lu kato­li­ków żyje bez ślu­bu kościel­ne­go, tym bar­dziej potrzeb­ne jest świa­dec­two życia mał­żon­ków, deli­kat­ne i sta­now­cze nie­kie­dy upo­mnie­nia wobec bli­skich w rodzi­nie.

W tę uro­czy­stość módl­my się w inten­cji tych, któ­rzy skła­da­ją ślu­by zakon­ne w tym dniu. To świę­to w tra­dy­cji Kościo­ła jest wezwa­niem do życia w czy­sto­ści, szcze­gól­nie – przed mał­żeń­stwem.

Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia

Roz­waż­my frag­ment dru­gie­go czy­ta­nia z II Nie­dzie­li Adwen­tu: „Przy­gar­niaj­cie sie­bie nawza­jem, bo i Chry­stus przy­gar­nął was” (Rz 15,7). W jaki spo­sób przy­gar­nąć na nowo męża, żonę, dziec­ko od poczę­cia, doro­słe­go syna czy cór­kę, star­szych?

bp Jan Szko­doń