Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Oto wielka tajemnica wiary (10)

Czło­wiek jest wol­ny. Takim stwo­rzył nas Bóg. Może­my wybie­rać: „Poło­żył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wycią­gniesz rękę” (Syr 15,16). Mąż i żona są wol­ni, ale swo­ją wol­ność ogra­ni­czy­li z miło­ści. Naj­lep­szy uży­tek z wol­no­ści czy­ni czło­wiek wte­dy, gdy pod­da­je ją Bogu i gdy dobro­wol­nie ogra­ni­czy wol­ność – tak­że w mał­żeń­stwie i rodzi­nie – z miło­ści i dla miło­ści. Czy Boże przy­ka­za­nia ogra­ni­cza­ją wol­ność czło­wie­ka? Deka­log jest zapi­sa­ny w natu­rze czło­wie­ka, w jego sumie­niu. Pan Jezus w Kaza­niu na Górze uczy nas, jak rozu­mieć i reali­zo­wać przy­ka­za­nia kie­ru­jąc się Ewan­ge­lią i otwie­ra­jąc się na nowo­te­sta­men­tal­ną łaskę Chry­stu­sa. „Powie­dzia­no… Nie zabi­jaj… A Ja wam powia­dam, każ­dy, kto się gnie­wa na swe­go bra­ta, pod­le­ga sądo­wi” (Mt 5,21–22). O szó­stym przy­ka­za­niu: „Powie­dzia­no: Nie cudzo­łóż. A Ja wam powia­dam: Każ­dy, kto pożą­dli­wie patrzy na kobie­tę, już się w swo­im ser­cu dopu­ścił z nią cudzo­łó­stwa” (Mt 5,27–28). O ósmym przy­ka­za­niu: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie” (Mt 5,37).

Ewan­ge­licz­ne rozu­mie­nie przy­ka­zań poma­ga – szcze­gól­nie w mał­żeń­stwie i rodzi­nie – by skła­dać z sie­bie, ze swej wol­no­ści, dar dla Boga i dla bliź­nie­go. Łaska Krzy­ża, dar Ducha Świę­te­go daje moc, aby przy­jąć więk­sze wyma­ga­nia. War­to wra­cać do Kaza­nia na Górze, aby w rodzi­nie reali­zo­wać: „a z nich naj­więk­sza jest miłość” (1 Kor 13,13). Życie rodzin­ne jest powo­ła­niem, dro­gą do nie­ba. Każ­dy w rodzi­nie jest wol­ny, a rów­no­cze­śnie miłość wyma­ga, by wol­ność wciąż czy­nić darem. Szcze­gól­nym pod­su­mo­wa­niem tych roz­wa­żań jest pamięć o celu, do któ­re­go zdą­ża­my: „Ani oko nie widzia­ło, ani ucho nie sły­sza­ło, ani ser­ce czło­wie­ka nie zdo­ła­ło pojąć, jak wiel­kie rze­czy przy­go­to­wał Bóg tym, któ­rzy Go miłu­ją” (1 Kor 2,9).

W zamy­śle Boga Stwo­rzy­cie­la i Odku­pi­cie­la rodzi­na odkry­wa to, czym jest i czym powin­na być, co może i powin­na czy­nić” (Ojciec Świę­ty Jan Paweł II, adhor­ta­cja Fami­lia­ris con­sor­tio, p. 17).

Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia

Prze­czy­tam Kaza­nie na Górze!

bp Jan Szko­doń