Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Oto wielka tajemnica wiary (11)

Bądź­cie wy dosko­na­li, jak dosko­na­ły jest Ojciec wasz nie­bie­ski” – mówi Pan Jezus (Mt 5,48).

W Sta­rym Testa­men­cie czy­ta­my: „Bądź­cie świę­ty­mi, bo Ja jestem świę­ty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 19,2).

Czym jest świę­tość? Co zna­czy być dosko­na­łym w mał­żeń­stwie i rodzi­nie, w kapłań­stwie, w życiu samot­nym, w pra­cy i cier­pie­niu? Czę­sto sły­szy­my: „z moim mężem nie moż­na być świę­tym… gdy­bym miał inne­go współ­mał­żon­ka, gdy­by chciał się zmie­nić, na serio bym zaczął/zaczęła reali­zo­wać powo­ła­nie do świę­to­ści”.

Świę­tość jest darem Bożym, któ­ry otrzy­mu­je­my na Chrzcie świę­tym. „Czyż nie wie­cie, że jeste­ście świą­ty­nią Boga i Duch Boży miesz­ka w was? … Świą­ty­nia Boża jest świę­ta, a wy nią jeste­ście” (1 Kor 3,16–17).

W mał­żeń­stwie i rodzi­nie przede wszyst­kim waż­ne jest, by poszcze­gól­ni człon­ko­wie, nade wszyst­ko zaś mał­żon­ko­wie, poma­ga­li sobie w reali­za­cji powo­ła­nia do świę­to­ści i do życia wiecz­ne­go. Czę­sto takiej pomo­cy bra­ku­je. Zwy­cię­ża ego­izm, pycha, szu­ka­nie przy­jem­no­ści, chci­wość.

Nie ma miło­ści, nie ma świę­to­ści bez wal­ki ze swo­imi wada­mi. Miłość mał­żeń­ska i rodzin­na wyma­ga cier­pli­wo­ści, samo­za­par­cia, prze­ba­cze­nia. Trud­no jest uznać swój błąd, trud­no jest prze­ba­czyć, oka­zać miło­sier­dzie. A jak rozu­mieć Jezu­so­we: „jeśli się ktoś ude­rzy w pra­wy poli­czek, nad­staw mu i dru­gi” (Mt 5,39). „Miłuj­cie waszych nie­przy­ja­ciół i módl­cie się za tych, któ­rzy was prze­śla­du­ją” (Mt 5,44). Czy to moż­li­we, że ten, ta, któ­rzy powta­rza­li: „ślu­bu­ję ci miłość” sta­ją się dla sie­bie nie­przy­ja­ciół­mi? W dąże­niu do świę­to­ści wspie­ra mał­żon­ków, rodzi­ców, sakra­ment Mał­żeń­stwa. Codzien­na modli­twa, szcze­gól­nie wspól­na, spo­wiedź i Eucha­ry­stia – są pomo­cą do reali­za­cji wezwa­nia do świę­to­ści.

Wewnętrz­ną zasa­dą, trwa­łą mocą i celem osta­tecz­nym rodzi­ny jest miłość… Czło­wiek nie może żyć bez miło­ści” (Ojciec Świę­ty Jan Paweł II, adhor­ta­cja Fami­lia­ris con­sor­tio, p. 18).

Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia

Zasta­nów­my się, poroz­ma­wiaj­my, dla­cze­go mał­żeń­stwo i rodzi­nę uwa­ża się za śro­do­wi­sko, w któ­rym nie­moż­li­wa jest świę­tość.

bp Jan Szko­doń