Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Oto wielka tajemnica wiary (4)

Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia czę­sto są nazy­wa­ne świę­ta­mi rodzin­ny­mi. Przy sto­le wigi­lij­nym dzię­ku­je­my Bogu za tych, któ­rzy są nam bli­scy. Umac­nia się i odna­wia więź mał­żeń­ska i rodzin­na. Goto­wi jeste­śmy prze­pro­sić i prze­ba­czyć. Dzie­ląc się opłat­kiem – chle­bem nie tyl­ko w wigi­lię doświad­cza­my, że Bóg jest Emma­nu­elem – Bogiem z nami.

W cza­sie dni Boże­go Naro­dze­nia prze­ży­wa­my Świę­to Rodzi­ny z Naza­re­tu: Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. Niech mał­żon­ko­wie, rodzi­ny, czę­sto wra­ca­ją w myślach, w modli­twie, w roz­mo­wach do tej praw­dy, że rodzi­na ochrzczo­nych, opar­ta na Sakra­men­cie Mał­żeń­stwa, jest domo­wym Kościo­łem, w któ­rym Pan Jezus zawsze zaj­mu­je pierw­sze miej­sce.

W dzień Nowe­go Roku czci­my Mary­ję, Bożą Rodzi­ciel­kę. Każ­dy dzień nowe­go roku, każ­dy dzień życia rodzin­ne­go niech będzie opar­ty na wiel­kiej, ser­decz­nej czci wobec Mat­ki Naj­święt­szej.

W pierw­szą nie­dzie­lę po Nowym Roku na nowo czy­ta­my począ­tek Ewan­ge­lii św. Jana: „A Sło­wo sta­ło się cia­łem i zamiesz­ka­ło wśród nas” (J 1,14).

Na począt­ku roku przy­po­mi­na­my sło­wa Pana Jezu­sa: „Tak Bóg umi­ło­wał świat, że Syna swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go dał, aby każ­dy, kto w Nie­go wie­rzy, nie zgi­nął, ale miał życie wiecz­ne” (J 3,16).

Sło­wo Boże dane nam na II nie­dzie­lę mówi o naszej god­no­ści: „Na począt­ku mnie stwo­rzył i nigdy ist­nieć nie prze­sta­nę” (Syr 24,9). Te sło­wa odno­szą­ce się do Bożej mądro­ści, odno­szą się do każ­de­go z nas.

Św. Paweł pisze, że w Chry­stu­sie „wybrał nas przed zało­że­niem świa­ta” (Ef 1,4). Bóg daje nam – poucza nas Apo­stoł – aby­śmy „wie­dzie­li czym jest nadzie­ja, do któ­rej On wzy­wa” (por. Ef 6,23–24). Tą nadzie­ją jest Boża miłość i moc Ducha Świę­te­go na zie­mi, w naszym powo­ła­niu. Tą nadzie­ją jest życie wiecz­ne w domu Ojca nie­bie­skie­go.

Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia

Na począt­ku roku war­to posta­no­wić, że będzie­my – na przy­kład raz w tygo­dniu – czy­tać w rodzi­nie frag­men­ty naucza­nia św. Jana Paw­ła II w Pol­sce. Posta­nów­my, w któ­rym dniu tygo­dnia będzie­my czy­tać te tek­sty i kto z Rodzi­ny będzie o tym przy­po­mi­nał.

bp Jan Szko­doń