Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Oto wielka tajemnica wiary (7)

Przy­pa­trz­cie się, bra­cia, powo­ła­niu wasze­mu”  – pisze św. Paweł (1 Kor 1,26). Powo­ła­niem Bożym jest życie, dar Chrztu świę­te­go, wia­ra. Jeste­śmy powo­ła­ni, wezwa­ni przez Boga do wiecz­ne­go życia po zakoń­cze­niu ziem­skiej piel­grzym­ki. Szcze­gól­nym powo­ła­niem jest kapłań­stwo, życie kon­se­kro­wa­ne, pra­ca misyj­na. Cią­gle zbyt rzad­ko chrze­ści­ja­nie trak­tu­ją mał­żeń­stwo, rodzi­nę jako powo­ła­nie, czy­li Boży plan, któ­re­mu towa­rzy­szy Boża pomoc, szcze­gól­nie łaska Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa.

Św. Paweł Apo­stoł wzy­wa, by „przy­pa­trzeć się powo­ła­niu”, a więc zasta­no­wić się przed Bogiem, wła­snym sumie­niem, jakie pla­ny ma wobec mnie Jezus Chry­stus. To „przy­pa­try­wa­nie się” powo­ła­niu win­no się doko­ny­wać z pomo­cą sło­wa Boże­go, w roz­mo­wie z mał­żon­kiem, dzieć­mi – jeśli to tyl­ko moż­li­we. W pozna­wa­niu łaski powo­ła­nia i zadań, jakie są zwią­za­ne z moim kon­kret­nym powo­ła­niem, może pomóc spo­wied­nik, kie­row­nik ducho­wy, jeśli o takie­go kapła­na się sta­ram.

Gdy pyta­my w rodzi­nie, wśród zna­jo­mych, co to zna­czy, że ktoś jest dobrym chrze­ści­ja­ni­nem, otrzy­mu­je­my odpo­wiedź: „ten jest dobrym chrze­ści­ja­ni­nem, kto zacho­wu­je 10 przy­ka­zań Bożych”. Jest to praw­da, ale trze­ba przyj­mo­wać przy­ka­za­nia w świe­tle Kaza­nia na Górze, a szcze­gól­nie w świe­tle Ośmiu Bło­go­sła­wieństw (Mt 5,1–12). „Przy­pa­tru­jąc się” powo­ła­niu mał­żeń­skie­mu, trze­ba roz­wa­żać przed Bogiem, co to zna­czy dla nasze­go mał­żeń­stwa: „bło­go­sła­wie­ni ubo­dzy w duchu…, któ­rzy się smu­cą…, któ­rzy są cisi, któ­rzy łak­ną i pra­gną spra­wie­dli­wo­ści, miło­sier­ni…, czy­ste­go ser­ca, któ­rzy wpro­wa­dza­ją pokój, któ­rzy cier­pią prze­śla­do­wa­nie…”?

Sakra­ment mał­żeń­stwa daje mał­żon­kom łaskę i zada­nie upa­mięt­nie­nia wiel­kich dzieł Bożych i świad­cze­nia o nich” (Ojciec Świę­ty Jan Paweł II, adhor­ta­cja Fami­lia­ris con­sor­tio, p. 13).

Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia

Spró­buj­my dopro­wa­dzić do roz­mo­wy w rodzi­nie, co to zna­czy, że nasze życie, mał­żeń­stwo, życie samot­ne, jest powo­ła­niem.

bp Jan Szko­doń