Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Oto wielka tajemnica wiary (9)

ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Ja jestem świa­tłem świa­ta – mówi Pan Jezus – kto idzie za Mną, nie cho­dzi w ciem­no­ści, ale będzie miał świa­tło życia” (J 8,12). Chry­stus, któ­ry jest świa­tłem – roz­ja­śnia nasze ciem­no­ści: ciem­no­ści grze­chu, ciem­ność cier­pie­nia, nie­na­wiść, ciem­ność śmier­ci, smut­ku, roz­pa­czy, pyta­nia o tym, co po śmier­ci. Pan Jezus, nazy­wa­jąc sie­bie świa­tłem, mówi: „Wy jeste­ście świa­tłem świa­ta” (Mt 5,14). W mał­żeń­stwie i rodzi­nie są chwi­le, wyda­rze­nia, dłu­gie okre­sy, któ­re może­my nazwać ciem­no­ścią: brak nadziei w patrze­niu na przy­szłość. Poja­wia się znie­chę­ce­nie, gdy bra­ku­je wza­jem­ne­go zaufa­nia, gdy nałóg nisz­czy miłość i odbie­ra chęć do życia. Pan Jezus, Jego nauka, Jego Krzyż, Zmar­twych­wsta­nie, dar Ducha Świę­te­go – sta­ją się świa­tłem, źró­dłem siły w wal­ce o odno­wę miło­ści i trwa­ło­ści. „Wy jeste­ście świa­tłem świa­ta”. W jaki spo­sób mał­żon­ko­wie nawza­jem dla sie­bie, jako rodzi­ce – są dla dzie­ci świa­tłem? Sło­wo, wier­ność, cier­pli­wość, szcze­rość, ofiar­ność – to świa­tło dla człon­ków rodzi­ny. Świa­tłem jest wia­ra, modli­twa, udział w Eucha­ry­stii, spo­wiedź. Nie­kie­dy świa­tło życia jed­nej oso­by jest lek­ce­wa­żo­ne, wyśmia­ne. Świa­tło mojej wia­ry, moich czy­nów, moich ocen, wyzna­wa­nej prze­ze mnie hie­rar­chii war­to­ści – musi się liczyć z wol­no­ścią innych osób w rodzi­nie, współ­mał­żon­ka, dzie­ci, szcze­gól­nie gdy są doro­słe. Trze­ba się modlić o świa­tło Boże, któ­re chcę ofia­ro­wać rodzi­nie. Pan Jezus mówi też: „Wy jeste­ście solą zie­mi” (Mt 5,13). Być solą w rodzi­nie: chro­nić od zepsu­cia, na ile to ode mnie zale­ży. Nada­wać „ewan­ge­licz­ny smak” życiu; sól – to mądrość, to znak ofiar­no­ści i poświę­ce­nia. Zba­wi­ciel prze­strze­ga, by sól nie utra­ci­ła swo­je­go sma­ku. „Rodzi­na ludz­ka, roz­dar­ta przez grzech, zosta­ła na nowo zjed­no­czo­na zbaw­czą mocą śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Chry­stu­sa” (Ojciec Świę­ty Jan Paweł II, adhor­ta­cja Fami­lia­ris con­sor­tio, p. 15).

Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia

Poroz­ma­wiaj­my, co w naszej rodzi­nie zna­czą sło­wa Chry­stu­sa o świe­tle i soli.

bp Jan Szko­doń