Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Owce pozbawione pasterza

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Czę­sto jako ludzie wie­rzą­cy, robiąc rachu­nek sumie­nia – czy­li ducho­wo „patrząc w lustro” – popa­da­my w znie­chę­ce­nie, gdyż widzi­my, jak nie­wiel­kie zro­bi­li­śmy postę­py od cza­su Chrztu. Ale powin­no to nas raczej popy­chać do wzro­stu. Bo prze­cież „Dobry Pasterz nie tyl­ko nas zba­wił, ale pro­wa­dzi nas dro­ga­mi” życia. Chro­ni nas do koń­ca życia i prze­mie­nia nas, aż będzie­my „na Jego obraz”. Bez Chry­stu­sa nic nie może­my. Nie opusz­cza nas, gdy nas zba­wia, lecz nadal chro­ni nas i pro­wa­dzi, aby­śmy peł­ni­li wolę Bożą. Sta­li­śmy się Jego dzie­łem, dla­te­go jeste­śmy narzę­dziem w Jego ręku, aby peł­nić Jego wolę na tym świe­cie. Powin­no to w nas wlać świę­tą bojaźń, ale tak­że głę­bo­kie poczu­cie rado­ści, zado­wo­le­nia i ener­gii. Nasze życie się liczy. Sam Bóg w nas dzia­ła i poprzez nas reali­zu­je swe cudow­ne zamy­sły wobec świa­ta. (…) Jak wie­lu ludzi w Euro­pie jest dziś jak owce pozba­wio­ne paste­rza! Sto­sun­ko­wo łatwo jest dać im chleb. Rów­nie łatwo zapew­nić im usłu­gi, szcze­gól­nie, gdy czu­je­my, że nam odpła­co­no ser­decz­ną wdzięcz­no­ścią. Ale dawać Boga jest przy­wi­le­jem tego, kto wie, że jest kocha­ny przez Boga i kto kocha innych w Jezu­sie. Tego, kto – jak Jezus – patrzy oczy­ma Boga.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas nie­szpo­rów w koście­le św. Mar­ci­na w San­tia­go de Com­po­ste­la, 5 X 2019 r.

 ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznański