Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Owoc dialogu

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

W imie­niu wier­nych i paste­rzy Kościo­ła w Pol­sce pra­gnę jak naj­ser­decz­niej podzię­ko­wać Ojcu Świę­te­mu za kolej­ną adhor­ta­cję apo­stol­ską „Queri­da Ama­zo­nia”, któ­ra powsta­ła w ser­cu Waszej Świą­to­bli­wo­ści, jako owoc dia­lo­gu i roze­zna­nia, doko­na­nych pod­czas ostat­nie­go syno­du gene­ral­ne­go bisku­pów na temat Ama­zo­nii. Moja wdzięcz­ność jest tym głęb­sza, im bar­dziej odkry­wam z jaką tro­ską i miło­ścią Ojciec Świę­ty, jako Pater Patrum, ota­cza dzie­ci naszej umi­ło­wa­nej Mat­ki – Kościo­ła, roz­pro­szo­ne po wszyst­kich kon­ty­nen­tach i zamiesz­ku­ją­ce miej­sca nawet naj­bar­dziej odle­głe, przez wie­lu czę­sto nie tyl­ko zapo­mi­na­ne i pomi­ja­ne, ale wprost wyko­rzy­sty­wa­ne i nisz­czo­ne. Adhor­ta­cja ta jest: woła­niem o to, by Ama­zo­nia zacho­wa­ła to bogac­two kul­tu­ro­we, któ­re ją wyróż­nia, gdzie jaśnie­je w bar­dzo róż­no­rod­ny spo­sób czło­wie­cze pięk­no oraz zazdro­śnie strze­gła zdo­bią­ce­go ją prze­moż­ne­go pięk­na przy­ro­dy, obfi­tu­ją­ce­go życia, napeł­nia­ją­ce­go jej rze­ki i pusz­cze. (…) Adhor­ta­cja ta jest prze­ja­wem pamię­ci i tro­ski całe­go Kościo­ła o naszych bra­ci zamiesz­ku­ją­cych Ama­zo­nię, o miej­sce, któ­re jest domem dla milio­nów ludzi i przy­ro­dę nisz­czo­ną przez nie­od­po­wie­dzial­ną gospo­dar­kę.

Frag­ment listu do Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka na temat adhor­ta­cji apo­stol­skiej „Queri­da Ama­zo­nia”, 18 II 2020 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski