Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pamięć o bohaterach

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Pola­cy wie­lo­krot­nie na prze­strze­ni dzie­jów byli okła­my­wa­ni, ich histo­ria była prze­ina­cza­na. (…) W cza­sach II Woj­ny Świa­to­wej praw­dzi­wy­mi patrio­ta­mi byli jedy­nie ci, któ­rzy wal­czy­li z oku­pan­tem, kocha­li ojczy­znę nad życie i byli wier­ni zło­żo­nej przy­się­dze. Takim żoł­nie­rzem był Sta­ni­sław Ludzia, ps. „Har­naś” (…), któ­ry wal­czył z oku­pa­cją hitle­row­ską i sowiec­ką. 28 listo­pa­da 1949 roku został wyda­ny na nie­go wyrok śmier­ci za dzia­łal­ność opo­zy­cyj­ną. Kolej­nym wyro­kiem, któ­ry wyda­no na Sta­ni­sła­wa Ludzię, ps. „Har­naś” było ska­za­nie go na zapo­mnie­nie. Naród Pol­ski powi­nien mimo wszyst­ko pamię­tać o swo­ich boha­te­rach, czcić ich pamięć, tyl­ko dzię­ki temu Pola­cy mogą trwać w praw­dzie, na prze­kór wszel­kim kłam­stwom. Posta­wa nie­złom­nych boha­te­rów, któ­rych w życiu dosię­gło wie­le cier­pień i zdrad, powin­na skła­niać do tego, by być odważ­nym i nie pod­da­wać się. Ile­kroć opo­wia­da­my się za naj­wyż­szą praw­dą jaką jest Bóg, wyzwa­la­my się z kłam­stwa i prze­cho­dzi­my ze śmier­ci do życia, kro­czy­my dro­ga­mi naszych nie­złom­nych boha­te­rów. Dro­ga­mi Sta­ni­sła­wa Ludzi, któ­re­go pogrzeb w maje­sta­cie Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, w obli­czu Jezu­sa zmar­twych­wsta­łe­go i ukrzy­żo­wa­ne­go nas dziś zjed­no­czył.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w koście­le Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP w Kra­ko­wie w uro­czy­stość ponow­ne­go pochów­ku śp. Sta­ni­sła­wa Ludzi ps. „Har­naś”, 4 IV 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski