Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pamięć powstańczych czynów

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Dzi­siaj, kie­dy mija już 75 lat od tam­tych wyda­rzeń, wie­my: speł­ni­ło się to, co napi­sał Józef „Ziu­tek” Szcze­pań­ski. Z powstań­czych mogił naro­dzi­ła się nowa Pol­ska, choć na jej naro­dze­nie trze­ba było cze­kać bar­dzo dłu­go – aż do 1989 roku, do pierw­szych wów­czas prze­bły­sków odzy­ski­wa­nia suwe­ren­no­ści przez nasze pań­stwo. I dzi­siaj już wie­my, że czer­wo­na zara­za po naszej zie­mi nie cho­dzi. Co wca­le nie zna­czy, że nie ma nowej, któ­ra chce opa­no­wać nasze dusze, ser­ca i umy­sły. Nie mark­si­stow­ska i bol­sze­wic­ka, ale zro­dzo­na z tego same­go ducha – neo­mark­si­stow­ska. Nie czer­wo­na, ale tęczo­wa. Doświad­cza­my para­dok­su, któ­ry tak bar­dzo traf­nie uchwy­ci­ło spo­łe­czeń­stwo rzym­skie antycz­nych cza­sów, kie­dy potę­ga Cesar­stwa była wzno­szo­na na jego pra­wie. Wte­dy wła­śnie powsta­ło powie­dze­nie: Sum­mum ius, sum­ma iniu­ria – „gdzie jest naj­wyż­sze pra­wo, tam bar­dzo czę­sto mamy do czy­nie­nia z naj­wyż­szą nie­spra­wie­dli­wo­ścią”. Z tra­gicz­nych doświad­czeń, mię­dzy inny­mi dru­giej woj­ny świa­to­wej, dosko­na­le wie­my, że jeśli pra­wo nie ma odnie­sie­nia do Boga, to w imię tzw. rzą­dów pra­wa nie­win­nych ludzi moż­na bar­dzo krzyw­dzić. Nawią­zu­jąc do tego powie­dze­nia, powtó­rzę to, co mówi­łem wczo­raj na Jasnej Górze: naj­więk­sza tole­ran­cja to zara­zem szczyt nie­to­le­ran­cji. Na ustach tych, któ­rzy gło­szą wszem i wobec tole­ran­cję, poja­wia­ją się prze­moc, poni­ża­nie, szy­der­stwo z naj­święt­szych zna­ków: z Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, z Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej, z Prze­naj­święt­szej Dzie­wi­cy, a ostat­nio tak­że z sym­bo­lu Pol­ski Wal­czą­cej. Pamięć o mogi­łach, o któ­rych pisał Józef „Ziu­tek” Szcze­pań­ski, każe nam zdo­by­wać się na sprze­ciw i w tym sprze­ci­wie nie usta­wać.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w 75. rocz­ni­cę wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go w Bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie, 1 VIII 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski