Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pan zmartwychwstał. On żyje i chce abyś żył!

ks. abp Wojciech Polak Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński

Powsta­jąc z Nim z mar­twych otrzy­mu­je­my nowe życie, dar nowe­go życia, Boże­go życia, bo i my dosłow­nie, jak kie­dyś On, wycho­dzi­my, a raczej wypro­wa­dze­ni jeste­śmy Jego męką, śmier­cią i zmar­twych­wsta­niem, z otchła­ni naszych gro­bów. Nikt z nas prze­cież nie chce żyć w gro­bie. Nikt nie znaj­dzie życia tam, gdzie go po pro­stu nie ma. Ono jest w Nim, w Zmar­twych­wsta­łym, w Jezu­sie Chry­stu­sie. (…) Rado­sną nowi­ną o zmar­twych­wsta­niu Jezu­sa trze­ba się dzie­lić, może nawet dziś taki­mi sło­wa­mi się przy­wi­tać: „On żyje!” Dobre nowi­ny mają prze­cież moc prze­mie­niać para­li­żu­ją­cy nas lęk w ufność, roz­pacz w nadzie­ję, pust­kę, któ­ra nas zże­ra, w życie. Są więc dla nas nie tyl­ko rado­ścią, ale i misją, są posła­niem, szcze­gól­nie dziś, gdy tak bar­dzo nam ich potrze­ba.(…) Jak­że potrze­ba, aby i w nas zmar­twych­wsta­ła nadzie­ja, aby­śmy mogli odważ­nie zmie­rzyć się z wyzwa­nia­mi i pro­ble­ma­mi, któ­re prze­ży­wa­my wie­dząc, że nie jeste­śmy sami! Jak­że potrze­ba nam dziś tego Boże­go Ducha, Ducha Świę­te­go, Ducha Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go, aby praw­dzi­wie prze­mie­niał nasze obli­cza i ser­ca, aby kru­szył w nas zasia­ną nie­uf­ność i nie­na­wiść, nisz­czył w nas te powzno­szo­ne z lęku i obaw mury i podzia­ły, aby wypro­wa­dzał nas z naszych gro­bów. Jak­że potrze­ba nam dziś Ducha Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go, aby­śmy nie tyl­ko narze­ka­li, że tak dalej być nie może, że nie może­my być tak skłó­ce­ni i tak podzie­le­ni, ale żeby­śmy rze­czy­wi­ście zaczę­li two­rzyć wspól­no­tę, odbu­do­wy­wać wspól­no­tę, aby On, kru­sząc w nas opo­ry i wzbu­dza­jąc nadzie­ję, czy­nił nas coraz bar­dziej ludź­mi otwar­ty­mi i goto­wy­mi do pojed­na­nia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. rezu­rek­cyj­nej w gnieź­nień­skiej kate­drze, 21 IV 2019r.

ks. abp Wojciech Polak
Pry­mas Pol­ski, Metro­po­li­ta Gnieź­nień­ski