Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Panettone w słoiku z kremem mascarpone

Panettone w słoiku z kremem mascarpone

Skład­ni­ki:

8–10 kro­mek bab­ki droż­dżo­wej panet­to­ne
250 g ser­ka mascar­po­ne
100 g mle­ka skon­den­so­wa­ne­go
125 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki
rum

Przy­go­to­wa­nie:

Wszyst­kie skład­ni­ki na krem dobrze schło­dzić wcze­śniej w lodów­ce. Ubić śmie­tan­kę na sztyw­no i wsta­wić do lodów­ki. Do ser­ka mascar­po­ne dolać stop­nio­wo mle­ko skon­den­so­wa­ne, dobrze wymie­szać. Następ­nie dodać ubi­tą śmie­ta­nę, wymie­szać na kre­mo­wą masę i znów wsta­wić do lodów­ki na co naj­mniej 30 minut. Wyciąć kil­ka­na­ście krąż­ków z cia­sta panet­to­ne, zamo­czyć je w rumie, a następ­nie uło­żyć w sło­icz­kach war­stwa­mi, naprze­mien­nie panet­to­ne i krem mascar­po­ne.

Super­pro­ste goto­wa­nie. Nie wię­cej niż 6 skład­ni­ków,  Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e-mail: jednosc@jednosc.com.pl