Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Papryka faszerowana

Papryka faszerowana

Skład­ni­ki:

3 papry­ki czer­wo­ne i 3 żół­te
100 g tuń­czy­ka w ole­ju
oko­ło 60 g miąż­szu chle­ba razo­we­go
6 czar­nych oli­wek bez pestek
2 łyż­ki posie­ka­nej pie­trusz­ki
1 łyż­ka kapa­rów świe­żych (lub w occie)
świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz
szczyp­ta cyna­mo­nu
deko­ra­cja: świe­ża pie­trusz­ka i 6 czar­nych oli­wek

Przy­go­to­wa­nie:

Miąższ chle­ba zamo­czyć na 10 minut, dobrze wyci­snąć. Tuń­czy­ka odsą­czyć i poło­żyć na desce do kro­je­nia razem z miąż­szem chle­ba, kapa­ra­mi, oliw­ka­mi i pie­trusz­ką. To wszyst­ko posie­kać i prze­sy­pać do misy. Farsz przy­pra­wić cyna­mo­nem i czar­nym pie­przem, dobrze wymie­szać widel­cem.

Papry­ki umyć, osu­szyć i prze­kro­ić wzdłuż na połów­ki. Usu­nąć nasio­na i bia­ły miąższ. Nało­żyć farsz.

Bla­chę wyło­żyć papie­rem do pie­cze­nia. Prze­ło­żyć papry­kę z far­szem. Piec w tem­pe­ra­tu­rze 180°C przez 35 minut. Wyjąć z pie­kar­ni­ka, pozo­sta­wić do czę­ścio­we­go wysty­gnię­cia.

Prze­ło­żyć papry­kę na pół­mi­sek. Ude­ko­ro­wać pie­trusz­ką oraz czar­ny­mi oliw­ka­mi i podać na stół. Zamiast papry­ki moż­na fasze­ro­wać cebu­lę lub pomi­do­ry.

Kuch­nia dla ser­ca. 120 prze­pi­sów die­ty śród­ziem­no­mor­skiej dla osób zma­ga­ją­cych się z cukrzy­cą i nad­ci­śnie­niem tęt­ni­czym” .