Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pełna prawda o Bogu

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Odnieść zwy­cię­stwo nad świa­tem to uwie­rzyć w peł­ną praw­dę o Jezu­sie Chry­stu­sie, praw­dzi­wym Bogu i praw­dzi­wym czło­wie­ku. Tej praw­dy chrze­ści­ja­nie będą bro­nić jako naj­więk­szej świę­to­ści, o niej świad­czyć i dla niej oddać wła­sne życie. (…) Naucza­nie św. Jana Paw­ła II było woła­niem i proś­bą o otwar­cie drzwi Chry­stu­so­wi dla dobra ludzi. Jedy­nie Jezus wie, co w swo­im ser­cu kry­je czło­wiek i jest dla nie­go klu­czem do zro­zu­mie­nia sie­bie. (…) Współ­cze­sność to czas wiel­kie­go zagu­bie­nia i pod­wa­ża­nia oczy­wi­stych prawd o czło­wie­ku, w myśl groź­nych ide­olo­gii. Przez odrzu­ce­nie praw­dy o Jezu­sie Chry­stu­sie, Bożym Synu, bra­ku­je obiek­tyw­ne­go porząd­ku war­to­ści, a czło­wiek usi­łu­je posta­wić się na miej­scu Boga, roz­gła­sza­jąc fałsz. Tyl­ko czło­wiek wpa­trzo­ny w Jezu­sa ma nadzie­ję na wiecz­ne zba­wie­nie. Jak­że wiel­ki jest czło­wiek, któ­ry wpa­trzo­ny w tajem­ni­cę Jezu­sa Chry­stu­sa odkry­wa w Nim peł­ną praw­dę o sobie i Bogu. Jak­że nie­szczę­sny jest czło­wiek, któ­ry odrzu­ca­jąc Jezu­sa Chry­stu­sa nie wie kim jest, skąd się wywo­dzi i dokąd zmie­rza.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. z oka­zji spo­tka­nia opłat­ko­we­go rodzin i mał­żeństw Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej w Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie, 19 I 2020 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski