Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pełne miłości, szczęśliwe życie

Pełne miłości, szczęśliwe życie/fot. www.pixabay.com

Gdy Pan Jezus nauczał – jak zapew­ne wszy­scy pamię­ta­my – o Swo­jej owczar­ni, to powie­dział mię­dzy inny­mi: Ja przy­sze­dłem po to, aby [owce] mia­ły życie i mia­ły je w obfi­to­ści” (J 10,10). Kil­ka roz­dzia­łów póź­niej, cytu­jąc sło­wa Zba­wi­cie­la o wza­jem­nej miło­ści, świę­ty Jan doda­je: Jeśli będzie­cie zacho­wy­wać moje przy­ka­za­nia, będzie­cie trwać w miło­ści mojej, tak jak Ja zacho­wa­łem przy­ka­za­nia Ojca mego i trwam w Jego miło­ści. To wam powie­dzia­łem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była peł­na (J 15,10–11). Jeśli tyl­ko sobie przy­po­mni­my, że chce­my być szczę­śli­wi, powin­ni­śmy wra­cać do tej nie­za­wod­nej recep­ty.

Czy moż­li­we jest życie bez trosk? Tego nikt nie obie­cał. Co zatem jest tre­ścią obiet­nic Pana Jezu­sa? Życie peł­ne poczu­cia bez­pie­czeń­stwa, życie w jasno okre­ślo­nym celu, życie z nie­pod­wa­żal­ną moty­wa­cją i nie­ustan­nie dostęp­nym źró­dłem siły. Czy­li pięk­ne, moż­li­we tu, na zie­mi i pro­wa­dzą­ce bez­po­śred­nio do Ser­ca Jezu­sa, czy­li do szczę­ścia wiecz­ne­go.

Dowo­dy na ist­nie­nie szczę­ścia

Od kie­dy tyl­ko ludzie wpa­dli na pomysł prze­pro­wa­dza­nia ankiet, to dość regu­lar­nie poja­wia­ją się takie bada­nia, mniej czy bar­dziej nauko­we, w któ­rych ludz­kość szu­ka tych, któ­rym się uda­ło w życiu. Fascy­nu­ją oso­by o szcze­gól­nych uzdol­nie­niach, zachwy­ca­ją wspa­nia­łe wystę­py, kon­cer­ty, rekor­dy. Powie­my jed­nak: „to dla wybra­nych”, mało kto ma takie talen­ty. Ale nic „nie prze­bi­je” rela­cji osób, któ­re opo­wia­da­ją o swo­im szczę­ściu mimo bra­ku szcze­gól­nych uzdol­nień.

Kil­ka lat temu Kato­lic­ka Agen­cja Infor­ma­cyj­na prze­pro­wa­dzi­ła dobrze zor­ga­ni­zo­wa­ne bada­nie na temat świę­to­ści życia w codzien­no­ści. Oto nie­któ­re wypo­wie­dzi:

  • Świę­tość codzien­ne­go życia to umie­jęt­ność radze­nia w tru­dach życia codzien­ne­go, powie­rza­nie trosk, kło­po­tów, rado­ści Panu Bogu, chwa­le­nie Pana przez wyko­ny­wa­nie z miło­ścią codzien­nych obo­wiąz­ków; odda­wa­nie Bogu osób, któ­re sta­wia na dro­dze nasze­go życia, reali­zo­wa­nie przy­ka­za­nia miło­ści na co dzień.
  • Świę­tość życia codzien­ne­go jest dla mnie wte­dy, gdy wola Boża i moja wola dzia­ła­ją rów­no­le­gle do sie­bie. Każ­de­go dnia, w każ­dej chwi­li, mamy do czy­nie­nia z wybo­rem – objąć wolę Boga obja­wio­ną w codzien­nych oko­licz­no­ściach, lub sta­wić opór i wal­czyć z Jego uświę­ca­ją­cą pra­cą w naszych duszach; wybór decy­du­je o naszym losie. 

    ks. Zbi­gniew Kapłań­ski 

    Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.