Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pełnia Człowieczeństwa

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Wpa­trze­ni w Chry­stu­sa, któ­ry jest jedy­nym klu­czem do zro­zu­mie­nia nasze­go czło­wie­czeń­stwa, poj­mu­je­my coraz głę­biej, że „nie samym chle­bem żyje czło­wiek”. Zda­je­my sobie spra­wę z tego, że musi­my odkry­wać w sobie i pogłę­biać te pra­gnie­nia, któ­re kie­ru­ją nas ku rze­czom wyż­szym i bar­dziej szla­chet­nym. Miej­scem, w któ­rym owe wyż­sze pra­gnie­nia może­my odkryć i się na nie otwo­rzyć, jest m.in. szkol­na kate­che­za. Nie wol­no nam jej poj­mo­wać jako coś mało waż­ne­go w porów­na­niu z inny­mi szkol­ny­mi przed­mio­ta­mi, jako coś, co może­my lek­ce­wa­żyć i z cze­go bez więk­szych strat może­my się wyco­fać. Przy­kła­da­nie odpo­wied­nio dużej wagi do szkol­nej kate­che­zy jest naszym poważ­nym obo­wiąz­kiem, wyni­ka­ją­cym z fak­tu przy­ję­cia sakra­men­tu Chrztu świę­te­go. Co wię­cej, pod­czas udzie­la­nia sakra­men­tu mał­żeń­stwa, przy­szli mał­żon­ko­wie publicz­nie zobo­wią­zu­ją się do tego, aby „z miło­ścią przy­jąć i po kato­lic­ku wycho­wać potom­stwo”, któ­rym będą obda­rze­ni przez Pana Boga. Niech odno­wie­nie świa­do­mo­ści wagi kate­chi­za­cji dzie­ci i mło­dzie­ży będzie dla wszyst­kich rodzin tre­ścią wiel­ko­post­ne­go nawró­ce­nia.

Frag­ment listu paster­skie­go na Wiel­ki Post 2019 roku, 8 III 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski