Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pełnia prawdy

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Pro­fe­so­ro­wie nigdy nie mogą utra­cić tej wraż­li­wo­ści na praw­dę i tęsk­no­ty za nią. Nie mogą też zapo­mnieć o tym, że naucza­nie nie jest prze­ka­zy­wa­niem suchych tre­ści, lecz for­mo­wa­niem mło­dych ludzi, któ­rych trze­ba zro­zu­mieć i kochać, w któ­rych nale­ży roz­bu­dzać głę­bo­kie pra­gnie­nie praw­dy i usil­ne dąże­nie do prze­kra­cza­nia samych sie­bie. Dla któ­rych trze­ba być źró­dłem natchnie­nia i siły. Ta dro­ga do peł­nej praw­dy anga­żu­je całe­go czło­wie­ka; jest to dro­ga rozu­mie­nia i miło­ści. Nie może­my czy­nić praw­dzi­wych postę­pów w pozna­wa­niu cze­goś, jeśli nie kie­ru­je­my się miło­ścią. Nie może­my poko­chać rze­czy, w któ­rej nie dostrze­ga­my racjo­nal­no­ści, bo „inte­li­gen­cja nie jest uprzed­nia w sto­sun­ku do miło­ści; ist­nie­je miłość ubo­ga­co­na inte­li­gen­cją oraz inte­li­gen­cja peł­na miło­ści” (Cari­tas in veri­ta­te, 30). Jeśli praw­da i dobro są nie­roz­łącz­ne, to tak samo jest w przy­pad­ku pozna­nia i miło­ści. Z tej jed­no­ści bie­rze się spój­ność życia i myśli, przy­kład kon­se­kwen­cji, któ­rej wyma­ga się od każ­de­go dobre­go wycho­waw­cy.

 Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. na roz­po­czę­cie obcho­dów stu­le­cia Uni­wer­sy­te­tu Poznań­skie­go w bazy­li­ce archi­ka­te­dral­nej na Ostro­wie Tum­skim, 7 V 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski