Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Piątka” dla zdrowia

„Piątka” dla zdrowia/rys. J.Socha

Po wybo­rach niech każ­dy zapa­mię­ta obiet­ni­ce Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści w ochro­nie zdro­wia, by móc doma­gać się ich reali­za­cji. Jakie to obiet­ni­ce? Przed­sta­wił je w Opo­lu na Kon­wen­cji pro­gra­mo­wej PiS mini­ster Maciej Szu­mow­ski, nazy­wa­jąc je „piąt­ką dla zdro­wia”.

Po kolei. Po pierw­sze, PiS podwoi środ­ki finan­so­we na publicz­ną ochro­nę zdro­wia w sto­sun­ku do roku 2015, kie­dy wynio­sły one oko­ło 75 mld zł. Doce­lo­wo więc ma to być 6 proc. PKB w roku 2024, czy­li 160 mld zł. Dodam, że w tym roku nakła­dy te prze­kro­czą już 5% PKB i wynio­są oko­ło 103 mld zł, w roku 2020 – 115 mld zł.

Po dru­gie – zosta­nie utwo­rzo­ny wyno­szą­cy ponad 2 mld zł Fun­dusz Moder­ni­za­cji Szpi­ta­li, obej­mu­ją­cy moder­ni­za­cję i remon­ty, popra­wę warun­ków dla pacjen­tów i per­so­ne­lu oraz zakup naj­no­wo­cze­śniej­sze­go sprzę­tu medycz­ne­go (corocz­nie z tego fun­du­szu oko­ło 100 mln zł będzie prze­zna­cza­ne na infor­ma­ty­za­cję szpi­ta­li, tak aby w szpi­ta­lach prze­sta­ły kró­lo­wać papier i pie­cząt­ka. Nie muszę doda­wać, że Fun­dusz będzie zna­czą­cym wspar­ciem dla samo­rzą­dów. Moder­ni­za­cja obej­mie też ratow­nic­two medycz­ne, w tym wymia­nę jesz­cze w tym roku 200 nowych kare­tek. Nie póź­niej niż w 2021 r. do e-recept, e-zwol­nień i e-skie­ro­wań dołą­czy moż­li­wość zapi­su do leka­rza bez sta­nia w kolej­ce do reje­stra­cji – przez Inter­net lub przez tele­fon.

Trze­cim ele­men­tem „Piąt­ki dla zdro­wia” jest zapew­nie­nie każ­de­mu oby­wa­te­lo­wi nasze­go pań­stwa moż­li­wo­ści cyklicz­nie wyko­ny­wa­nych badań kon­tro­l­nych, dosto­so­wa­nych do indy­wi­du­al­nych potrzeb – płci, wie­ku, czyn­ni­ków ryzy­ka – w celu wykry­cia naj­groź­niej­szych cho­rób. Każ­dy otrzy­ma od swo­je­go leka­rza rodzin­ne­go spe­cjal­ny bon, dzię­ki któ­re­mu będzie mógł wyko­nać bada­nia w wybra­nej przez sie­bie przy­chod­ni.

Czwar­ty ele­ment – to obję­cie szcze­gól­ną opie­ką senio­rów i oso­by nie­sa­mo­dziel­ne. W tym celu w każ­dym powie­cie powsta­nie dzien­ny dom opie­ki, a każ­dy szpi­tal powia­to­wy będzie pro­wa­dził oddział opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej. Z jed­nej stro­ny zagwa­ran­tu­je to pie­lę­gna­cję senio­rów na wła­ści­wym pozio­mie, a z dru­giej – będzie pomo­cą dla rodzin czu­wa­ją­cych nad senio­ra­mi i oso­ba­mi nie­sa­mo­dziel­ny­mi.

Wresz­cie pią­te – to reor­ga­ni­za­cja i roz­bu­do­wa ist­nie­ją­ce­go Cen­trum Onko­lo­gii w War­sza­wie, na któ­rą w cią­gu naj­bliż­szych kli­ku lat rząd chce prze­zna­czyć oko­ło 1 mld zł, tak aby powstał nowo­cze­sny, scen­tra­li­zo­wa­ny i spe­cja­li­stycz­ny ośro­dek badaw­czy dla pacjen­tów onko­lo­gicz­nych. W całej Pol­sce zosta­nie wdro­żo­na sieć onko­lo­gicz­na, dzię­ki któ­rej każ­dy pacjent będzie miał zagwa­ran­to­wa­ny ten sam stan­dard lecze­nia, nie­za­leż­nie od miej­sca zamiesz­ka­nia. Każ­dy Polak będzie mógł sko­rzy­stać z cyklicz­nych badań prze­sie­wo­wych, w tym gene­tycz­nych, tak aby jak naj­wcze­śniej wykry­wać cho­ro­by.

Bądź­my spra­wie­dli­wi, popra­wę w ochro­nie zdro­wia już widać: kolej­ki do spe­cja­li­stów są krót­sze, dla przy­kła­du na ope­ra­cję zaćmy moż­na dostać się w cią­gu kil­ku­na­stu dni, a na ope­ra­cję endo­pro­te­zy sta­wu w cią­gu mie­sią­ca – są przy­chod­nie, któ­re to ofe­ru­ją. Popra­wa sta­ła się moż­li­wa dzię­ki temu, że wzro­sły wyna­gro­dze­nia za pra­cę leka­rzy, leka­rzy rezy­den­tów, ratow­ni­ków medycz­nych oraz pie­lę­gnia­rek. Wzro­sły o kil­ka tysię­cy miejsc przy­ję­cia na kie­ru­nek lekar­ski i lekar­sko-den­ty­stycz­ny, od 1 stycz­nia br. reali­zo­wa­ne są w apte­kach e-recep­ty, a od 1 grud­nia 2018 r. leka­rze w całej Pol­sce wysta­wia­ją zwol­nie­nia tyl­ko w for­mie elek­tro­nicz­nej. Lista bez­płat­nych leków dla osób, któ­re ukoń­czy­ły 75 lat jest suk­ce­syw­nie posze­rza­na. Z pro­gra­mu sko­rzy­sta­ło 2,8 mln pacjen­tów, któ­rzy wyku­pi­li 155 mln opa­ko­wań leków. 1,66 mld zł tra­fi­ło w sumie do wszyst­kich osób po 75 roku życia w ramach pro­gra­mu leki75+.

Cze­sław Rysz­ka