Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pielgrzymka Słowaków i Radia Lumen

Pielgrzymka Słowaków i Radia Lumen

W sobo­tę 4 maja, już po raz pięt­na­sty do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia przy­by­ła piel­grzym­ka Sło­wa­ków, orga­ni­zo­wa­na przez Radio Lumen. Hasłem piel­grzym­ki były sło­wa: „Przy­jaźń z Chry­stu­sem oraz głę­bo­ka rela­cja z Kościo­łem – dro­gą do wol­no­ści bez grze­chu”. W spo­tka­niu wzię­ło udział oko­ło 20 tysię­cy wier­nych.

Uro­czy­stej Eucha­ry­stii prze­wod­ni­czył ks. Juraj Spu­chľák, dyrek­tor Radia Lumen. O godzi­nie 14.00 kon­fe­ren­cję z ducho­wo­ści św. Sio­stry Fau­sty­ny wygło­si­ła s. M. Cla­re­ta Fečo­va z koszyc­kiej wspól­no­ty Zgro­ma­dze­nia Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia. Piel­grzym­kę zakoń­czy­ła modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia i Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go.

Do piel­grzy­mów ze Sło­wa­cji przy­był ks. abp Marek Jędra­szew­ski i skie­ro­wał do nich swo­je sło­wo. – Witam Was, czci­god­ni i dro­dzy piel­grzy­mi, a tak­że waszych kapła­nów, sio­stry zakon­ne i wszyst­kich, któ­rzy dziś w piel­grzy­mim tru­dzie przy­by­li do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia, aby spo­tkać się z Chry­stu­sem Miło­sier­nym, któ­ry chce poka­zać nam swo­je prze­bi­te dla nasze­go zba­wie­nia Ser­ce – powie­dział. Metro­po­li­ta Kra­kow­ski przy­wo­łał pięk­ną modli­twę, jaką św. sio­stra Fau­sty­na zapi­sa­ła w „Dzien­nicz­ku”. Zazna­czył, że prze­szłość i to wszyst­ko, co budzi w czło­wie­ku poczu­cie wsty­du i żalu: upad­ki i grze­chy nale­ży zosta­wić dzia­ła­niu Boże­go Miło­sier­dzia. – Wie­le może­my zro­bić, gdy cho­dzi o naszą teraź­niej­szość. Trze­ba pozwo­lić Panu Bogu dzia­łać, prze­mie­niać nas i reali­zo­wać Jego wezwa­nie: „Bądź­cie miło­sier­ni dla sie­bie nawza­jem, jak Ojciec Wasz jest miło­sier­ny” – przy­po­mniał.

Ks. Arcy­bi­skup pod­kre­ślił, że przy­szłość, choć może nieść pew­ne oba­wy, powin­na być prze­strze­nią pla­no­wa­nia dobrych uczyn­ków i ochro­ny przed złem. – Jestem prze­ko­na­ny, że Wasz pobyt w tym miej­scu pozwo­li głę­bo­ko prze­żyć te trzy wymia­ry cza­so­we Boże­go Miło­sier­dzia i miło­sier­dzia mię­dzy­ludz­kie­go, do któ­re­go wzy­wa nas Pan Jezus. Odcho­dząc stąd, miej­cie głę­bo­kie prze­ko­na­nie, że zmar­twych­wsta­ły Pan, któ­ry poko­nał sza­ta­na, grzech i śmierć, jest zwy­cięz­cą, któ­ry ogar­nia nas swo­im miło­sier­dziem i nie­ustan­nie zachę­ca do zwy­cięstw nad oso­bi­sty­mi sła­bo­ścia­mi i grze­cha­mi. Będąc tutaj, daj­cie prze­nik­nąć się Jego poko­jem i zanie­ście go do swo­ich domów, miejsc pra­cy i do swo­jej ojczy­zny – ape­lo­wał.

mp