Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pielgrzymki papieża Franciszka w 2019 roku

Papież Franciszek

W cią­gu pię­ciu lat pon­ty­fi­ka­tu Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek odbył 25 zagra­nicz­nych podró­ży apo­stol­skich. Wie­le wska­zu­je na to, że w roku 2019 licz­ba ta zna­czą­co wzro­śnie. Będą to zapew­ne piel­grzym­ki trud­ne, o wymia­rze histo­rycz­nym. Oto krót­ki prze­wod­nik po pla­no­wa­nych na rok 2019 papie­skich piel­grzym­kach.

W dniach 23–27 stycz­nia Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek odbę­dzie pierw­szą i naj­dłuż­szą podróż apo­stol­ską w roku 2019. Zwią­za­na jest ona z odby­wa­ją­cy­mi się w Pana­mie 34. Świa­to­wy­mi Dnia­mi Mło­dzie­ży. Pro­gram papie­skiej wizy­ty obej­mu­je m.in. spo­tka­nie z bisku­pa­mi Ame­ry­ki Środ­ko­wej (23.01), udział w Dro­dze Krzy­żo­wej w Pana­ma City, cele­bra­cję Mszy św. w Bazy­li­ce San­ta Maria Anti­gua z poświę­ce­niem odno­wio­ne­go ołta­rza, a w nie­dzie­lę 27 stycz­nia w Metro Park poże­gnal­ną Mszę św. dla kato­lic­kiej mło­dzie­ży z całe­go świa­ta.

Na prze­ło­mie zimy i wio­sny Ojciec Świę­ty odwie­dzi kil­ka kra­jów muzuł­mań­skich. W dniach 3–5 lute­go Papież uda się do Abu Dha­bi w Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tach Arab­skich, gdzie weź­mie udział w Mię­dzy­na­ro­do­wym Spo­tka­niu Mię­dzy­re­li­gij­nym na temat „Bra­ter­stwa Mię­dzy­ludz­kie­go”. Ojciec Świę­ty poje­dzie tam na zapro­sze­nie szej­ka Muham­ma­da ibn Zaje­da an-Naha­ja­na. Tema­tem prze­wod­nim piel­grzym­ki do Abu Dha­bi będzie zda­nie z modli­twy św. Fran­cisz­ka z Asy­żu: „Uczyń mnie narzę­dziem Two­je­go poko­ju”. W cza­sie swo­je­go pon­ty­fi­ka­tu papież Fran­ci­szek był już na Bli­skim Wscho­dzie. Odwie­dził m.in. Jor­da­nię i Izra­el.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.

(chś)