Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pierwsza wspólnota uczniów Chrystusa

ks. abp Wojciech Polak Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński

Dzie­je każ­de­go semi­na­rium duchow­ne­go to w swej naj­głęb­szej isto­cie kon­ty­nu­acja pierw­szej wspól­no­ty Apo­sto­łów zgro­ma­dzo­nych wokół Chry­stu­sa, słu­cha­ją­cych Jego słów, przy­go­to­wu­ją­cych się do prze­ży­cia Pas­chy, ocze­ku­ją­cych na dar Ducha Świę­te­go, by pod­jąć powie­rzo­ną sobie misję. Człon­ko­wie tej wspól­no­ty powin­ni otwo­rzyć swe ser­ca na głos wzy­wa­ją­ce­go Pana i dać Jemu odpo­wiedź, któ­ra zgod­nie ze wska­za­nia­mi papie­ża Fran­cisz­ka ozna­cza goto­wość wyj­ścia ze swe­go „ja”, aby stra­cić swo­je życie dla Nie­go, idąc dro­gą daru z same­go sie­bie, obie­ra­jąc spo­sób życia, na któ­ry skła­da się kon­kret­na miłość, czy­li służ­ba i dys­po­zy­cyj­ność. (…) Bóg nie ukry­wa się wobec tego, kto Go szu­ka. Wycho­dzi mu naprze­ciw. Idzie na spo­tka­nie. Jezus pozwa­la się zna­leźć. Jezus cie­szy się, gdy mówi­my Mu o wszyst­kim, nie nuży się wyda­rze­nia­mi nasze­go życia, któ­re już zna, ocze­ku­je, że będzie­my się nimi dzie­lić, a nawet opo­wia­da­niem o naszych dniach. W ten spo­sób poszu­ku­je się Boga w takiej modli­twie, któ­ra była­by przej­rzy­sta i nie zapo­mi­na­ła o wyzna­niu i zawie­rze­niu bied, tru­dów i prze­ci­wieństw. (…) Poszu­ku­je się Jezu­sa i podą­ża za Nim przyj­mu­jąc Jego spo­sób życia. To upodob­nie­nie, idąc za myślą Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia, ozna­cza, że powo­ła­ny nie wybie­ra już swo­ich wła­snych miejsc, ale idzie tam, gdzie został posła­ny; gotów odpo­wie­dzieć Temu, Któ­ry go wzy­wa, nie wybie­ra już nawet cza­su dla sie­bie. Jest cał­ko­wi­cie dla Boga i dla bliź­nich. Jest całą duszą w kapłań­stwie Chry­stu­sa. (…) Pan nie może nie dotrzy­mać swo­jej obiet­ni­cy, że nie opu­ści Kościo­ła pozba­wio­ne­go paste­rzy, bez któ­rych nie mógł­by żyć ani wypeł­niać swo­jej misji. A jeśli nie­któ­rzy księ­ża nie dają dobre­go świa­dec­twa, to z tego powo­du Pan nie prze­sta­nie powo­ły­wać. Wręcz prze­ciw­nie, podwa­ja staw­kę, ponie­waż nie prze­sta­je trosz­czyć się o swój umi­ło­wa­ny Kościół.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. we wło­cław­skiej Bazy­li­ce Kate­dral­nej Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, 12 X 2019 r.

ks. abp Woj­ciech Polak
Pry­mas Pol­ski, Metro­po­li­ta Gnieź­nień­ski