Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pochwała Życia

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Kie­dy nad­szedł sto­sow­ny czas, w któ­rym Bóg posta­no­wił posłać zwy­cię­skie­go Potom­ka mię­dzy ludzi, „musiał naj­pierw wzbu­dzić na świe­cie cno­tę, któ­ra była­by zdol­na przy­cią­gnąć Go do nas. Potrzeb­na Mu była Mat­ka, któ­ra by Go zro­dzi­ła w ludz­kim świe­cie. Cóż więc uczy­nił? Stwo­rzył Dzie­wi­cę Mary­ję, czy­li spra­wił, że na zie­mi poja­wi­ła się czy­stość tak wiel­ka, iż w tej przej­rzy­sto­ści mógł się zogni­sko­wać i poja­wić jako Dzie­cię” (Teil­hard de Char­din, Śro­do­wi­sko Boże, cz. 3). (…) Dla­te­go też Mary­ja jest sama w sobie hym­nem i pochwa­łą życia. Jest isto­tą w któ­rej zre­ali­zu­ją się sło­wa Jezu­sa: „Ja przy­sze­dłem po to aby dać im życie, by mie­li je w obfi­to­ści” (J 10,10). (…) Ona jest „peł­na łaski” i całą swo­ją oso­bą odzwier­cie­dla blask jasno­ści „Słoń­ce”, któ­rym jest Bóg. Ona ma pod swo­imi sto­pa­mi księ­życ, sym­bol śmier­ci i śmier­tel­no­ści. Jest wol­na od jakie­go­kol­wiek cie­nia śmier­ci i cał­ko­wi­cie napeł­nio­na praw­dzi­wym życiem. Podob­nie jak śmierć nie ma już wła­dzy nad Zmar­twych­wsta­łym Panem (Rz 6,9), tak – z łaski i uprzy­wi­le­jo­wa­nia Boże­go – rów­nież Mary­ja jej nie pod­le­ga.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. spra­wo­wa­nej w Bazy­li­ce św. Jana w Ber­li­nie, 8 XII 2018 r.

 

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski