Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Podążajmy za Chrystusem

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Wyda­rze­nia z Góry Tabor wzy­wa­ją nas do wier­no­ści i podą­ża­nia za Chry­stu­sem. Jego słu­chaj­cie! To prze­sła­nie gło­si­li Apo­sto­ło­wie już po zesła­niu Ducha Świę­te­go. Wśród nich był rów­nież św. Paweł. Miał on ambi­cję gło­sić Chry­stu­sa tam, gdzie nikt nawet o Nim nie sły­szał (…) Kie­dy prze­by­wał w wię­zie­niu, w trud­nej dla sie­bie sytu­acji, napi­sał List do Fili­pian, prze­ko­nu­jąc ich, aby byli naśla­dow­ca­mi Chry­stu­sa. (…) Nasza ojczy­zna jest w nie­bie i stam­tąd wycze­ku­je­my przyj­ścia nasze­go Pana, Jezu­sa Chry­stu­sa. To jest los chrze­ści­ja­ni­na! (…) Czas Wiel­kie­go Postu to moment na wypro­sto­wa­nie swo­ich dróg po to, aby pro­wa­dzi­ły pro­sto do nie­ba. (…) Róża­niec wyma­ga cza­su i jest for­mą towa­rzy­sze­nia Mat­ce Naj­święt­szej w roz­wa­ża­niu tajem­nic Jej Syna. (…) Czu­je­my jak ta modli­twa nas prze­mie­nia, napeł­nia wewnętrz­nym poko­jem (…) Róża­niec jest szcze­gól­nym umoc­nie­niem i przy­po­mnie­niem, gdzie jest nasza praw­dzi­wa ojczy­zna, i do cze­go powin­ni­śmy dążyć. Trwaj­cie w tej modli­twie, obej­mu­jąc w niej cały Kościół i oso­bę Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka. Wspie­raj­cie pol­skich bisku­pów i kapła­nów!

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. w para­fii pw. Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go w Bor­ku Szla­chec­kim, 17 III 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski