Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Podróż apostolska do Tajlandii i Japonii

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Wczo­raj powró­ci­łem z podró­ży apo­stol­skiej do Taj­lan­dii i Japo­nii, za któ­rej dar jestem bar­dzo wdzięcz­ny Panu. (…)

Taj­lan­dia to pra­daw­ne kró­le­stwo, któ­re bar­dzo się uno­wo­cze­śni­ło. Spo­ty­ka­jąc się z kró­lem, pre­mie­rem i inny­mi wła­dza­mi, zło­ży­łem hołd boga­tej tra­dy­cji ducho­wej i kul­tu­ro­wej naro­du taj­skie­go, ludu o pięk­nym uśmie­chu. Ludzie się tam uśmie­cha­ją. Zachę­ca­łem do sta­rań o har­mo­nię mię­dzy róż­ny­mi kom­po­nen­ta­mi naro­du, a tak­że do tego, aby roz­wój gospo­dar­czy przy­no­sił korzy­ści wszyst­kim i aby wyeli­mi­no­wa­no pla­gi wyzy­sku, zwłasz­cza kobiet i nie­let­nich. (…)

Świa­dec­two Kościo­ła w Taj­lan­dii obej­mu­je tak­że dzie­ła posłu­gi dla cho­rych i ubo­gich. Wyróż­nia się wśród nich szpi­tal św. Ludwi­ka. (…) W Bang­ko­ku odpra­wia­łem Mszę św. z całym ludem Bożym na Sta­dio­nie Naro­do­wym, a następ­nie z mło­dzie­żą w kate­drze. Tam doświad­czy­li­śmy, że w nowej rodzi­nie utwo­rzo­nej przez Jezu­sa Chry­stu­sa są tak­że twa­rze i gło­sy naro­du taj­skie­go.

Potem uda­łem się do Japo­nii. Natych­miast po przy­by­ciu do nun­cja­tu­ry w Tokio zosta­łem powi­ta­ny przez bisku­pów tego kra­ju, z któ­ry­mi od razu roz­ma­wia­li­śmy o wyzwa­niu bycia paste­rza­mi bar­dzo małe­go Kościo­ła, któ­ry nie­sie jed­nak wodę żywą, Ewan­ge­lię Jezu­sa.

Chro­nić każ­de życie” – to było mot­to mojej wizy­ty w Japo­nii, kra­ju, któ­ry nosi bli­zny po bom­bar­do­wa­niach ato­mo­wych i dla całe­go świa­ta jest rzecz­ni­kiem pod­sta­wo­we­go pra­wa do życia i poko­ju. W Naga­sa­ki i Hiro­szi­mie trwa­łem na modli­twie, spo­tka­łem oca­la­łych i człon­ków rodzin ofiar oraz pod­kre­śli­łem sta­now­cze potę­pie­nie bro­ni nukle­ar­nej i obłu­dę mówie­nia o poko­ju, kie­dy jed­no­cze­śnie budu­je się i sprze­da­je mate­ria­ły wojen­ne. (…)

Aby chro­nić życie, trze­ba je miło­wać, a dziś w kra­jach naj­bar­dziej roz­wi­nię­tych poważ­nym zagro­że­niem jest utra­ta sen­su życia. Pierw­szy­mi ofia­ra­mi poczu­cia pust­ki są ludzie mło­dzi, dla­te­go poświę­co­no im spo­tka­nie w Tokio. Słu­cha­łem ich pytań i marzeń; Zachę­ca­łem ich do prze­ciw­sta­wia­nia się wszyst­kim for­mom nęka­nia oraz prze­zwy­cię­że­nia stra­chu i zamknię­cia poprzez otwar­cie się na miłość Boga, w modli­twie i służ­bie bliź­nie­mu. (…)

Japo­nia pozo­sta­jąc wier­ną swo­im war­to­ściom reli­gij­nym i moral­nym oraz będąc otwar­tą na prze­sła­nie Ewan­ge­lii, może być kra­jem wio­dą­cym dla bar­dziej spra­wie­dli­we­go i poko­jo­we­go świa­ta oraz dla har­mo­nii mię­dzy czło­wie­kiem a śro­do­wi­skiem.

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, powierz­my naro­dy Taj­lan­dii i Japo­nii dobro­ci i opatrz­no­ści Boga.

Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:

Ser­decz­nie pozdra­wiam pol­skich piel­grzy­mów. Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzię­ku­ję wam, że towa­rzy­szy­li­ście mi w modli­twie pod­czas podró­ży do Taj­lan­dii i Japo­nii. Ta wizy­ta prze­bie­ga­ła w atmos­fe­rze bra­ter­stwa budo­wa­ne­go na war­to­ściach ludz­kich i ducho­wych wspól­nych dla tych, któ­rzy głę­bo­ko żyją swo­ją wia­rą, z sza­cun­kiem dla innych. Dzię­kuj­my Panu za ten czas łaski! Z ser­ca wam bło­go­sła­wię.

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 27 listo­pa­da br.