Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Podróż do Emiratów „niespodzianką” Boga

Papież Franciszek

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzień dobry!

W minio­nych dniach odby­łem krót­ką podróż apo­stol­ską do Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tów Arab­skich; krót­ką, ale waż­ną, któ­ra nawią­zu­jąc do spo­tka­nia w 2017 roku w Al-Azhar w Egip­cie, sta­no­wi nową kar­tę w histo­rii dia­lo­gu mię­dzy chrze­ści­jań­stwem a isla­mem i wysił­ku krze­wie­nia poko­ju na świe­cie w opar­ciu o ludz­kie bra­ter­stwo.

Po raz pierw­szy Papież udał się na Pół­wy­sep Arab­ski. A Opatrz­ność zechcia­ła, aby był to papież imie­niem Fran­ci­szek, 800 lat po wizy­cie św. Fran­cisz­ka z Asy­żu u suł­ta­na Mali­ka al-Kami­la. Czę­sto pod­czas tej podró­ży myśla­łem o świę­tym Fran­cisz­ku. (…)

Ser­decz­nie dzię­ku­ję księ­ciu, następ­cy tro­nu, pre­zy­den­to­wi, wice­pre­zy­den­to­wi i wszyst­kim przed­sta­wi­cie­lom władz Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tów Arab­skich, któ­rzy powi­ta­li mnie z wiel­ką uprzej­mo­ścią. (…)

Mia­łem moż­li­wość pozdro­wie­nia pierw­sze­go kapła­na, któ­ry tam się udał. Cią­gle żyje, ma ponad 90 lat. Jest zało­ży­cie­lem wie­lu tam­tej­szych wspól­not. Jest na wóz­ku inwa­lidz­kim, nie widzi, ale z jego ust nie scho­dzi uśmiech, uśmiech wypły­wa­ją­cy z fak­tu słu­że­nia Panu i czy­nie­nia wiel­kie­go dobra. Pozdro­wi­łem też (…) wie­lu kapła­nów, któ­rzy słu­żą wspól­no­tom chrze­ści­jań­skim, obrząd­ku łaciń­skie­go, syro­ma­la­bar­skie­go, syro­ma­lan­kar­skie­go, maro­nic­kie­go, pocho­dzą­ce z Liba­nu, z Indii, z Fili­pin i innych kra­jów.

Oprócz prze­mó­wień w Abu Zabi poczy­nio­no krok dalej: Wiel­ki Imam Al-Azhar i ja pod­pi­sa­li­śmy Doku­ment o ludz­kim bra­ter­stwie”, w któ­rym razem potwier­dza­my wspól­ne powo­ła­nie wszyst­kich męż­czyzn i kobiet, aby być brać­mi, jako syno­wie i cór­ki Boga, potę­pia­my wszel­kie for­my prze­mo­cy, szcze­gól­nie te cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się moty­wa­cją reli­gij­ną, i zobo­wią­zu­je­my się do sze­rze­nia na całym świe­cie auten­tycz­nych war­to­ści i poko­ju. (…) Chcie­li­śmy dać kolej­ny jasny i zde­cy­do­wa­ny sygnał, że moż­li­we jest spo­tka­nie się, że moż­na się sza­no­wać i pro­wa­dzić dia­log, i że pomi­mo róż­no­rod­no­ści kul­tur i tra­dy­cji, świat chrze­ści­jań­ski i islam­ski doce­nia­ją i strze­gą wspól­nych war­to­ści: życia, rodzi­ny, zmy­słu reli­gij­ne­go, sza­cun­ku dla osób star­szych, edu­ka­cji mło­dzie­ży i jesz­cze innych.

W Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tach Arab­skich miesz­ka nie­co ponad oko­ło milion chrze­ści­jan: pra­cow­ni­cy pocho­dzą­cy z róż­nych kra­jów azja­tyc­kich. Wczo­raj rano spo­tka­łem się z przed­sta­wi­cie­la­mi wspól­no­ty kato­lic­kiej w kate­drze św. Józe­fa w Abu Zabi – świą­ty­ni bar­dzo pro­stej – i następ­nie, po tym spo­tka­niu odpra­wi­łem dla wszyst­kich – było ich bar­dzo wie­lu – Mszę św. na sta­dio­nie miej­skim. Powia­da­ją, że może on w swo­im obrę­bie pomie­ścić 40 tys., a tych któ­rzy sta­li przed ekra­na­mi na zewnątrz sta­dio­nu było aż do 150 tys. Odpra­wi­łem tam Eucha­ry­stię, gło­sząc Ewan­ge­lię Bło­go­sła­wieństw. Pod­czas Mszy św., kon­ce­le­bro­wa­nej z patriar­cha­mi, arcy­bi­sku­pa­mi więk­szy­mi i obec­ny­mi bisku­pa­mi, modli­li­śmy się szcze­gól­nie o pokój i spra­wie­dli­wość, ze szcze­gól­ną inten­cją dla Bli­skie­go Wscho­du i Jeme­nu.

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, ta podróż nale­ży do „nie­spo­dzia­nek” Boga. Chwal­my Go więc i Jego Opatrz­ność i módl­my się, aby rzu­co­ne ziar­no wyda­ło owo­ce zgod­nie z Jego świę­tą wolą.

 Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:

Pozdra­wiam ser­decz­nie piel­grzy­mów pol­skich. Bra­cia i sio­stry, spo­tka­nia z ludź­mi róż­nych kon­ty­nen­tów, kul­tur i reli­gii, podob­nie jak to w Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tach Arab­skich, uświa­da­mia­ją nam, jak waż­ną spra­wą dla świa­ta jest pokój, dia­log i bra­ter­stwo ludzi. Wymia­rem tych aspek­tów życia w każ­dym z nas jest pokój z samym sobą, z bliź­ni­mi, ze świa­tem stwo­rzo­nym. W duchu hasła tej minio­nej wizy­ty pro­śmy Boga w naszej codzien­nej modli­twie: „Uczyń mnie narzę­dziem poko­ju!”.

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji w auli Paw­ła VI w Waty­ka­nie, 6 lute­go br.