Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Podzielili się opłatkiem

Podzielili się opłatkiem/fot. M.Pabis

W ponie­dzia­łek 21 stycz­nia oso­by peł­nią­ce róż­no­ra­kie służ­by w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach mia­ły swój dorocz­ny opła­tek. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła Msza św., któ­rej prze­wod­ni­czył i homi­lię wygło­sił ks. bp Jan Zając, kustosz hono­ro­wy sank­tu­arium.

W homi­lii ks. bp Zając mówił, że ta Eucha­ry­stia jest wiel­kim dzięk­czy­nie­niem za powo­ła­nie do służ­by w tym świę­tym miej­scu. – Pan wybrał was do tych zadań, któ­re ma w swo­ich pla­nach Jezus Chry­stus – mówił kazno­dzie­ja.

W cza­sie Eucha­ry­stii modlo­no się za tych, któ­rzy dziś pra­cu­ją w Sank­tu­arium, ale tak­że pamię­ta­no o tych, któ­rzy już ode­szli do Pana.

mp

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.