Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pola Nadziei składają się z nas!

Pola Nadziei składają się z nas!

To hasło tego­rocz­nej akcji Pól Nadziei. Ini­cja­ty­wa sta­no­wi waż­ny ele­ment wspar­cia hospi­cyj­ne­go i ma już cha­rak­ter ogól­no­pol­ski, z udzia­łem 40 miast. Ma dwie żon­ki­lo­we odsło­ny pod patro­na­tem arcy­pa­ste­rza, ks. abp. Mar­ka Jędra­szew­skie­go: jesien­ną z sadze­niem sadzo­nek i wio­sen­ną. Gdy kwia­ty zakwi­ta­ją rusza kam­pa­nia spo­łecz­na wspie­ra­ją­ca kra­kow­skie Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Cho­rych Hospi­cjum św. Łaza­rza.      

Wśród przy­ja­ciół żon­ki­la

Pola Nadziei to nadzie­ja dla hospi­cjum. To ludzie goto­wi nieść pomoc i wspar­cie potrze­bu­ją­cym w naj­trud­niej­szym momen­cie życia – u jego kre­su. To przy­ja­cie­le, dar­czyń­cy, wolon­ta­riu­sze, hospi­cyj­ny per­so­nel. Akcja pól ma uświa­do­mić miesz­kań­com Kra­ko­wa dwie fun­da­men­tal­ne praw­dy: wszy­scy może­my pomóc oso­bom nie­ule­czal­nie cho­rym uczest­ni­cząc w kwe­stach i zosta­jąc przy­ja­cie­lem żon­ki­la, a tak­że uświa­da­mia­jąc sobie, że tak napraw­dę nigdy nie wie­my, czy w jakiejś trud­nej życio­wej chwi­li i my nie zosta­nie­my pacjen­ta­mi hospi­cjum. W tym roku akcja roz­po­czę­ła się 10 mar­ca – w I Nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Mszą św. w domu hospi­cyj­nym przy ul. Fatim­skiej 17 oraz pierw­szą, żon­ki­lo­wą kwe­stą przy kościo­łach kra­kow­skich. Potrwa do Dnia Mat­ki obcho­dzo­ne­go 26 maja, z fina­ło­wym kon­cer­tem pie­śni dedy­ko­wa­nych NMP w Bazy­li­ce Mariac­kiej.

Sama nadzie­ja hospi­cyj­na wyni­ka­ją­ca z wyjąt­ko­wej akcji pro­mo­wa­nia Pól Nadziei, ma cha­rak­ter tro­chę „prze­wrot­ny”. Nie cho­dzi w niej o przy­wró­ce­nie zdro­wia, rato­wa­nie życia – bo ono „pozo­sta­je poza ludz­kim zasię­giem”. Tu cho­dzi o to by czas, któ­ry pozo­stał cho­re­mu i jego rodzi­nie – „był prze­ży­ty jak naj­peł­niej”. Jak zauwa­ża Jolan­ta Sto­kło­sa, pre­zes Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Cho­rych Hospi­cjum św. Łaza­rza, tego typu opie­ka jest dziś sza­le­nie potrzeb­na.

Boże­na Weber    

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.