Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Politycy na miarę św. Stefana

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Potrze­ba nam świę­tych poli­ty­ków, poli­ty­ków na mia­rę św. Ste­fa­na, takich, któ­rzy wie­dzą, że Kościół winien odpo­wia­dać na ducho­we potrze­by swo­ich wier­nych, a wspól­no­ta poli­tycz­na ma słu­żyć temu, co wcho­dzi w zakres docze­sne­go dobra wspól­ne­go. Poli­ty­ków, któ­rzy docho­wu­ją wier­no­ści war­to­ściom natu­ral­nym, sza­nu­jąc upraw­nio­ną auto­no­mię spraw docze­snych, któ­rzy docho­wu­ją wier­no­ści war­to­ściom moral­nym, świa­do­mi nie­od­łącz­ne­go wymia­ru etycz­ne­go każ­de­go pro­ble­mu spo­łecz­ne­go i poli­tycz­ne­go i któ­rzy docho­wu­ją wier­no­ści war­to­ściom nad­przy­ro­dzo­nym, poli­ty­ków reali­zu­ją­cych swo­je zada­nie w duchu Ewan­ge­lii. Potrze­ba poli­ty­ków, któ­rzy w zse­ku­la­ry­zo­wa­nym świe­cie byli­by zdol­ni przez śmia­łe pro­jek­ty i ini­cja­ty­wy prze­po­ić zmy­słem chrze­ści­jań­skim nie tyl­ko oby­cza­je i świa­do­mość ludzi, ale rów­nież pra­wa i struk­tu­ry spo­łecz­no­ści świec­kiej i zdol­nych do tego, by dzię­ki ich zaan­ga­żo­wa­niu wyzwa­la­ją­ce sło­wa Ewan­ge­lii roz­brzmie­wa­ły w zło­żo­nym świe­cie pra­cy, pro­duk­cji, przed­się­bior­czo­ści, finan­sów, han­dlu, poli­ty­ki, pra­wo­daw­stwa, kul­tu­ry, sto­sun­ków spo­łecz­nych, w któ­rym żyje czło­wiek.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w uro­czy­stość ku czci św. Ste­fa­na, patro­na Węgier, z oka­zji świę­ta naro­do­we­go, 20 VIII 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski