Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Polityczne kuszenie współczesnego świata

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Wal­ka arcy­ka­pła­nów i fary­ze­uszy z Jezu­sem trwa­ła od począt­ków jego naucza­nia. Ucze­ni w Piśmie nie chcie­li przy­jąć Jego słów i sta­ra­li się za wszel­ką cenę dopro­wa­dzić do tego, by wszy­scy wyznaw­cy Go opu­ści­li. Poru­sze­nie, któ­re wywo­ły­wał Chry­stus mia­ło cha­rak­ter poli­tycz­ny. (…) Trwa­ją­ce już pra­wie dwa tysią­ce lat dzie­je Kościo­ła są peł­ne podob­nych pro­ce­sów poli­tycz­nych, któ­re kolej­ni wład­cy tego świa­ta wyta­cza­ją chrze­ści­ja­nom. Sche­mat sto­so­wa­ne­go przez nich szan­ta­żu pozo­sta­je w swej isto­cie nie­zmien­ny i brzmi zawsze tak samo: jeśli jesteś wyznaw­cą Chry­stu­sa i Jego Ewan­ge­lii, to zna­czy, że jesteś wro­giem: cesa­rza, kró­la, jakie­goś inne­go wład­cy czy też jakie­goś wyso­kie­go urzęd­ni­ka pań­stwo­we­go. (…) W dwu­dzie­stym pierw­szym wie­ku czło­wiek, któ­ry przy­zna­je się do Jezu­sa i chce żyć Jego naucza­niem jest oskar­ża­ny m.in. o brak popraw­no­ści poli­tycz­nej, tole­ran­cji, bycie fana­ty­kiem, wal­kę z postę­pem ludz­ko­ści. Współ­cze­sne napię­cia kul­tu­ro­we to pierw­szy etap kusze­nia. Kolej­ny pole­ga na zachę­cie do okre­śle­nia się kim jeste­śmy. Tyl­ko praw­da może wyzwo­lić, a jedy­ną praw­dą jest Jezus.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Wiel­ki Pią­tek w Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej, 19 IV 2019r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Krakow­ski